Log In

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½, ¾Ù¹ü ¾øÀ½

@ Music Database Search

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½, ¾Ù¹ü ¾øÀ½ CD cover artwork

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½, ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Audio CD

Disk ID: 438191

Disk length: 1h 3m 52s (15 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by À½¾Ç°¡ ¾øÀ½...

“¾Ù¹ü ¾øÀ½” Tracks & Durations

1. ¼­ °î 1:43
2. ³î¶ó¿î ÁÖÀÇ ½Åºñ 3:58
3. ¾Æ³¦¾øÀÌ ÁÖ´Â ³ª¹« 4:51
4. ÁÖ¸¸À» ¼¶±â¸® 4:18
5. õ»çµéÀÇ ³ë·¡ 3:45
6. ¼Ò ¸í 4:28
7. ÀÌ¿ô ¾È¿¡ °è½Å ÁÖ´Ô 4:49
8. ¿ì¸® ¸¶À½¼Ó¿¡ 4:53
9. »ç¶ûÀº ¿µ¿øÇϸ® 3:54
10. »õ·Ó°Ô °íÄ¡¼Ò¼­ 3:37
11. ÁÖ´Ô ÁֽŠ»ç¶û 5:19
12. ¼¼»ó ¸ðµç °÷¿¡ 4:10
13. ÇÏ´À´Ô²²·Î 4:35
14. ±â µµ (inst.) 4:59
15. ¿ì¸® ¸¶À½¼Ó¿¡ (inst.) 4:23

Note: The information about “¾Ù¹ü ¾øÀ½” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 1h 3m 48s (-1m 56s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 42 (+27 tracks), Disk length: 1h 3m 58s (+0m 6s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 1h 4m 5s (+0m 13s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 1h 3m 31s (-1m 39s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 1h 4m 16s (+0m 24s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 3m 24s (-1m 32s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 1h 3m 14s (-1m 22s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 1h 4m 31s (+0m 39s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 1h 3m 3s (-1m 11s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 1h 3m 3s (-1m 11s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 1h 2m 53s (-1m 1s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 5m 1s (+1m 9s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 5m 4s (+1m 12s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 1h 2m 37s (-2m 45s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 7 (-8 tracks), Disk length: 1h 2m 29s (-2m 37s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 1h 2m 28s (-2m 36s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 1h 2m 25s (-2m 33s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 5m 19s (+1m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 1h 2m 10s (-2m 18s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 1h 1m 52s (-2m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 1h 5m 55s (+2m 3s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 1h 1m 28s (-3m 36s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 1h 1m 19s (-3m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 60m 48s (-4m 56s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 25 (+10 tracks), Disk length: 60m 41s (-4m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 7m 19s (+3m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 60m 20s (-4m 28s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 60m 12s (-4m 20s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 1h 7m 34s (+3m 42s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 60m 10s (-4m 18s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 60m 10s (-4m 18s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 59m 49s (-5m 57s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 59m 21s (-5m 29s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 59m 15s (-5m 23s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 8m 40s (+4m 48s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 58m 44s (-6m 52s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 9m 10s (+5m 18s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 9m 19s (+5m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 58m 16s (-6m 24s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 1h 9m 29s (+5m 37s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 58m 14s (-6m 22s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 9m 35s (+5m 43s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 19 (+4 tracks), Disk length: 58m 6s (-6m 14s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 1h 9m 42s (+5m 50s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 1h 9m 49s (+5m 57s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 1h 9m 53s (+6m 1s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 9m 56s (+6m 4s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 57m 42s (-7m 50s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 57m 41s (-7m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 1h 10m 15s (+6m 23s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 57m 4s (-7m 12s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 56m 52s (-7m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 56m 49s (-8m 57s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 1h 11m 13s (+7m 21s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 56m 27s (-8m 35s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 56m 26s (-8m 34s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 56m 24s (-8m 32s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 56m 20s (-8m 28s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 1h 11m 25s (+7m 33s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 56m 19s (-8m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 56m 15s (-8m 23s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 1h 11m 33s (+7m 41s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 21 (+6 tracks), Disk length: 1h 11m 33s (+7m 41s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 56m (-8m 8s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 55m 58s (-8m 6s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 55m 53s (-8m 1s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 11m 53s (+8m 1s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 1h 11m 57s (+8m 5s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 19 (+4 tracks), Disk length: 1h 11m 58s (+8m 6s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 55m 41s (-9m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 12m 6s (+8m 14s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 55m 35s (-9m 43s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 21 (+6 tracks), Disk length: 1h 12m 11s (+8m 19s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 21 (+6 tracks), Disk length: 1h 12m 13s (+8m 21s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 1h 12m 16s (+8m 24s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 12m 27s (+8m 35s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 19 (+4 tracks), Disk length: 55m 9s (-9m 17s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 4 (-11 tracks), Disk length: 1h 12m 41s (+8m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 54m 57s (-9m 5s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 12m 49s (+8m 57s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 1h 13m (+9m 8s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 54m 33s (-10m 41s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 13m 13s (+9m 21s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 54m 27s (-10m 35s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 1h 13m 23s (+9m 31s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 54m 7s (-10m 15s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 54m 6s (-10m 14s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 53m 53s (-10m 1s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 1h 13m 52s (+10m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 53m 52s (-10m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 14m 9s (+10m 17s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 53m 32s (-11m 40s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 53m 27s (-11m 35s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 53m 25s (-11m 33s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 53m 20s (-11m 28s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 22 (+7 tracks), Disk length: 1h 14m 24s (+10m 32s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 14m 28s (+10m 36s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 52m 52s (-11m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 52m 48s (-12m 56s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 19 (+4 tracks), Disk length: 1h 15m 6s (+11m 14s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 15m 31s (+11m 39s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 15m 39s (+11m 47s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 15m 41s (+11m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 51m 50s (-13m 58s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 16m (+12m 8s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 16m 28s (+12m 36s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 1h 16m 36s (+12m 44s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 50m 52s (-13m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 32 (+17 tracks), Disk length: 50m 49s (-14m 57s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 7 (-8 tracks), Disk length: 50m 40s (-14m 48s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 1h 17m 5s (+13m 13s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 1h 17m 7s (+13m 15s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 50m 12s (-14m 20s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 50m 1s (-14m 9s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 49m 41s (-15m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 24 (+9 tracks), Disk length: 1h 18m 15s (+14m 23s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 49m 24s (-15m 32s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 49m 19s (-15m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 49m 16s (-15m 24s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 49m 15s (-15m 23s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 49m 3s (-15m 11s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 19 (+4 tracks), Disk length: 1h 18m 48s (+14m 56s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 1h 18m 51s (+14m 59s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 48m 47s (-16m 55s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 17 (+2 tracks), Disk length: 1h 19m 8s (+15m 16s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 48m 26s (-16m 34s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 1h 19m 18s (+15m 26s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 48m 19s (-16m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 1h 19m 32s (+15m 40s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 18 (+3 tracks), Disk length: 1h 19m 49s (+15m 57s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 47m 47s (-17m 55s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 15, Disk length: 47m 27s (-17m 35s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 47m 13s (-17m 21s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 22 (+7 tracks), Disk length: 47m 9s (-17m 17s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 47m 7s (-17m 15s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 46m 23s (-18m 31s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 46m 20s (-18m 28s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 46m 2s (-18m 10s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 3 (-12 tracks), Disk length: 45m 48s (-19m 56s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 22 (+7 tracks), Disk length: 45m 21s (-19m 29s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 45m 12s (-19m 20s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 12 (-3 tracks), Disk length: 45m 4s (-19m 12s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 44m 57s (-19m 5s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 5 (-10 tracks), Disk length: 43m 50s (-21m 58s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 43m 21s (-21m 29s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 42m 55s (-21m 3s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 42m 48s (-22m 56s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 42m 47s (-22m 55s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 42m 41s (-22m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 42m 39s (-22m 47s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 42m 12s (-22m 20s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 41m 57s (-22m 5s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 41m 55s (-22m 3s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 3 (-12 tracks), Disk length: 41m 6s (-23m 14s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 5 (-10 tracks), Disk length: 40m 24s (-24m 32s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 40m 22s (-24m 30s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 40m 21s (-24m 29s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 40m 5s (-24m 13s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 39m 57s (-24m 5s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 39m 57s (-24m 5s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 38m 52s (-25m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 38m 47s (-26m 55s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 11 (-4 tracks), Disk length: 38m 18s (-26m 26s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 37m 52s (-26m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 37m 38s (-27m 46s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 36m 41s (-28m 49s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 9 (-6 tracks), Disk length: 35m 46s (-29m 54s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 35m 7s (-29m 15s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 33m 30s (-31m 38s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 16 (+1 tracks), Disk length: 32m 25s (-32m 33s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 14 (-1 tracks), Disk length: 29m 59s (-34m 7s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 10 (-5 tracks), Disk length: 28m 14s (-36m 22s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 28m 12s (-36m 20s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 27m 30s (-37m 38s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 26m 6s (-38m 14s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 5 (-10 tracks), Disk length: 24m 16s (-40m 24s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 24m 16s (-40m 24s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 7 (-8 tracks), Disk length: 23m 26s (-41m 34s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 5 (-10 tracks), Disk length: 22m 52s (-41m)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 20 (+5 tracks), Disk length: 22m 18s (-42m 26s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 5 (-10 tracks), Disk length: 20m 4s (-44m 12s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 18m 58s (-45m 6s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 6 (-9 tracks), Disk length: 18m 31s (-46m 39s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 4 (-11 tracks), Disk length: 16m 22s (-48m 30s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 13 (-2 tracks), Disk length: 15m 26s (-49m 34s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 3 (-12 tracks), Disk length: 13m 21s (-51m 29s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 8 (-7 tracks), Disk length: 12m 37s (-52m 45s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 4 (-11 tracks), Disk length: 12m 19s (-52m 27s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 3 (-12 tracks), Disk length: 12m 11s (-52m 19s)

À½¾Ç°¡ ¾øÀ½ - ¾Ù¹ü ¾øÀ½

Tracks: 3 (-12 tracks), Disk length: 11m 14s (-53m 22s)