Log In

Àíòîëîãèÿ äåòñêîãî øëÿãåðà, Ñîþçìóëüòôèëüìó 60

@ Music Database Search

Àíòîëîãèÿ äåòñêîãî øëÿãåðà, Ñîþçìóëüòôèëüìó 60 CD cover artwork

Àíòîëîãèÿ äåòñêîãî øëÿãåðà, Ñîþçìóëüòôèëüìó 60

Audio CD

Disk ID: 2022437

Disk length: 56m 28s (31 Tracks)

Original Release Date: 2000

Label: Unknown

View all albums by Àíòîëîãèÿ äåòñêîãî øëÿãåðà...

“Ñîþçìóëüòôèëüìó 60” Tracks & Durations

1. Ñîþçìóëüòôèëüìó øåñòüäåñÿò 1:10
2. Ïåñåíêà ëÿãóøàò 2:37
3. Ïåñåíêà ðàäîñòè 1:45
4. Ïåñåíêà Æåíè è ðåáÿò 1:24
5. Ïåñíÿ ñîðíÿêîâ 1:22
6. Ïåñåíêà Ïàðîâîçèêà 1:18
7. Ïåñíÿ Âèííè-Ïóõà 1:01
8. Ïåñåíêà êðîêîäèëà Ãåíû 1:27
9. Êðåéñåð Àâðîðà 3:01
10. Ãîëóáîé âàãîí 3:27
11. ×åëîâåê ñîáàêå äðóã 2:17
12. Äóýò Ïñà è Áîëîíêè 1:03
13. Ïåñíÿ "îâå÷åê" 0:37
14. ×ó÷åëî 3:42
15. Ïåñåíêà Âàñèëèñ 0:53
16. Ïåñåíêà ïðî íåïðèÿòíîñòè 1:20
17. Ó ïîíè äëèííàÿ ÷åëêà 3:24
18. Ïåñíÿ Ðóñàëî÷êè 1:23
19. Ðîáèí Ãóä 1:14
20. Ïåñåíêà áîáðÿò 2:00
21. Çåìëÿíè÷íîå âàðåíüå 1:24
22. Ïåñåíêà Äðàêîí÷èêà 0:50
23. Ïåñåíêà ïðî êîíäèòåðñêóþ ôàáðèêó 1:26
24. Ïåñåíêà Øàïîêëÿê 1:18
25. Îáëàêà 2:40
26. Óæàñíî èíòåðåñíî 1:13
27.  òðàâå ñèäåë êóçíå÷èê 2:18
28. Ïåñåíêà ìàìîíò¸íêà 2:05
29. Óëûáêà 2:22
30. ×åáóðàøêà 1:36
31. Ïåñåíêà î äðóãå 2:47

Note: The information about “Ñîþçìóëüòôèëüìó 60” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.