Log In

ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ, ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ LIVE - ÌÅÑÏÓ 2

@ Music Database Search

ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ, ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ LIVE - ÌÅÑÏÓ 2 CD cover artwork

ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ, ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ LIVE - ÌÅÑÏÓ 2

Audio CD

Disk ID: 849088

Disk length: 51m 53s (20 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ...

“ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ LIVE - ÌÅÑÏÓ 2” Tracks & Durations

1. ÄÙÄÅÊÁ 2:35
2. ÔÁ ÌÁÈÇÔÉÊÁ ÔÁ ×ÑÏÍÉÁ 2:26
3. ÓÁÍ ÊÁÉ ÌÅÍÁ ÊÁÌÌÉÁ 1:51
4. ÄÅ Ó' ÁËËÁÆÙ 1:35
5. ÌÅ ÁÃÁÐÇ ÁÐÏ ÌÅÍÁÍÅ ÃÉÁ ÓÅÍÁÍÅ 1:35
6. ØÅÕÔÉÊÁ 5:31
7. Ï,ÔÉ ÈÅÓ ÅÃÙ 2:13
8. ÐÉÊÑÅ ÌÏÕ 3:34
9. ÄÁÉÌÏÍÅÓ 3:44
10. ÏÉ ×ÁÍÔÑÅÓ 1:19
11. ÔÏÕ ÁÃÏÑÉÏÕ ÁÐÅÍÁÍÔÉ 1:56
12. ÊÑÉÌÁ ÔÏ ÌÐÏÚ ÓÏÕ 1:42
13. ÅÖÔÁ ÔÑÁÃÏÕÄÉÁ ÈÁ ÓÏÕ ÐÙ 1:27
14. ÓÔÁËÉÁ ÓÔÁËÉÁ 2:43
15. ÄÅÉËÉÍÁ 1:08
16. ÏÍÅÉÑÏ ÄÅÌÅÍÏ 0:57
17. ÊÁÈÅ ËÉÌÁÍÉ ÊÁÉ ÊÁÇÌÏÓ 1:28
18. Ó' ÁÃÁÐÙ ÃÉÁÔÉ ÅÉÓÁÉ ÙÑÁÉÁ 4:06
19. ÅÍÁ ÓÏÕ ËÅÙ ÅÍÁ 3:01
20. ÄÅ ÈÅËÙ ÍÁ ÎÅÑÅÉÓ (ÖÉÍÁËÅ) 6:49

Note: The information about “ÁÍÍÁ ÂÉÓÓÇ LIVE - ÌÅÑÏÓ 2” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.