Log In

ÂÁÓÉËÇÓ ÓÁËÅÁÓ, CHRYSALIS

@ Music Database Search

ÂÁÓÉËÇÓ ÓÁËÅÁÓ, CHRYSALIS CD cover artwork

ÂÁÓÉËÇÓ ÓÁËÅÁÓ, CHRYSALIS

Audio CD

Disk ID: 2045823

Disk length: 59m 27s (16 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by ÂÁÓÉËÇÓ ÓÁËÅÁÓ...

“CHRYSALIS” Tracks & Durations

1. ÁÍ ÂÏÕËÇÈÙ 3:31
2. ÁÍ ÅÉÍÁÉ Ç ÁÃÁÐÇ ÁÌÁÑÔÉÁ 3:43
3. ÐÑÙÔÇ ÖÏÑÁ 2:30
4. ÈÁ ÐÉÙ ÁÐÏØÅ ÔÏ ÖÅÃÃÁÑÉ 4:33
5. ÐÉÏÓ ÔÏ ÎÅÑÅÉ 2:49
6. ÅÉÍÁÉ ÂÁÑÕÓ Ï ÏÕÑÁÍÏÓ 3:17
7. ÅÊËÁØÁ ×ÔÅÓ 3:24
8. ÏËÁ ÄÉÊÁ ÓÏÕ 3:21
9. ÌÏÉÑÏËÏÉ 4:25
10. ÓÔÁÌÁÔÇÓÅ ÔÏÕ ÑÏËÏÃÉÏÕ ÔÏÕÓ ÄÅÉÊÔÅÓ 3:30
11. ÊÁÇÌÏÓ ÐÉÊÑÏÓ 3:21
12. ÅÐÅÖÔÅ ÂÁÈÉÁ ÓÉÙÐÇ 5:10
13. ÆÙÃÑÁÖÉÓÌÅÍÁ ÓÔÏ ×ÁÑÔÉ 3:22
14. ÅÍÁÓ ÏÕÑÁÍÏÓ Ì'ÁÓÔÅÑÉÁ 2:40
15. MOUSICALS 6:46
16. ÔÉ ÓÏÕ 'ÊÁÍÁ ÊÁÉ ÐÉÍÅÉÓ 2:55

Note: The information about “CHRYSALIS” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.