Log In

Âáóßëçò ÔóéôóÜíçò, Ïé ìåãÜëïé ñåìðÝôåò

@ Music Database Search

Âáóßëçò ÔóéôóÜíçò, Ïé ìåãÜëïé ñåìðÝôåò CD cover artwork

Âáóßëçò ÔóéôóÜíçò, Ïé ìåãÜëïé ñåìðÝôåò

Audio CD

Disk ID: 49349

Disk length: 48m 29s (14 Tracks)

Original Release Date: 1998

Label: Unknown

View all albums by Âáóßëçò ÔóéôóÜíçò...

“Ïé ìåãÜëïé ñåìðÝôåò” Tracks & Durations

1. ÆáÀñá 3:12
2. Óôï Ôïýíåæé, óôç ÌðáñìðáñéÜ 3:30
3. Ôé ìðåëÜòôï ãõíáéêåßï öýëëï 3:26
4. ÊÜíå ëéãÜêé õðïìïíÞ 3:06
5. Åßìáé ìéá äõóôõ÷éóìÝíç 3:25
6. Ìåßíå áãÜðç ìïõ êïíôÜ ìïõ 3:08
7. Êáëáìðáêéþôéóóá 3:10
8. ¼ëá ãéá óÝíá êïýêëá ìïõ 3:01
9. Áðüøå ôï ìðïõæïýêé óïõ 3:42
10. ×ùñßóáìå Ýíá äåéëéíü 3:15
11. Íý÷ôåò ìáãéêÝò 3:23
12. Ìðñïò óôï ñçìáãìÝíï óðßôé 3:33
13. Êáðïéá ìÜííá áíáóôåíÜæåé 3:29
14. ìå ðáñÝóõñå åêåßíç 5:00

Note: The information about “Ïé ìåãÜëïé ñåìðÝôåò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.