Log In

ÃËÕÊÅÑÉÁ-ÃÊÏËÅÓ-ÁÃÁÈÙÍÁÓ-ÔÓÅÑÔÏÓ, ÑÅÌÐÅÔÉÊÇ ÔÅÔÑÁÄÁ 3

@ Music Database Search

ÃËÕÊÅÑÉÁ-ÃÊÏËÅÓ-ÁÃÁÈÙÍÁÓ-ÔÓÅÑÔÏÓ, ÑÅÌÐÅÔÉÊÇ ÔÅÔÑÁÄÁ 3 CD cover artwork

ÃËÕÊÅÑÉÁ-ÃÊÏËÅÓ-ÁÃÁÈÙÍÁÓ-ÔÓÅÑÔÏÓ, ÑÅÌÐÅÔÉÊÇ ÔÅÔÑÁÄÁ 3

Audio CD

Disk ID: 110960

Disk length: 46m 20s (15 Tracks)

Original Release Date: 2000

Label: Unknown

View all albums by ÃËÕÊÅÑÉÁ-ÃÊÏËÅÓ-ÁÃÁÈÙÍÁÓ-ÔÓÅÑÔÏÓ...

“ÑÅÌÐÅÔÉÊÇ ÔÅÔÑÁÄÁ 3” Tracks & Durations

1. Ôóåñôïò -ÓâÞóôå ìå áð'ôï ÷Üñôç 3:16
2. Ãêïëåò - ÌåóÜíõ÷ôá âáèåéÜ 2:58
3. Ãëõêåñéá - Ôçò ãåñáêßíáò ãéïò 3:44
4. Áãáèùíáò - Îáâåñéùôéóóá 2:57
5. Ãêïëåò - Ìá åßíáé êáé èåüò 2:39
6. Ãëõêåñéá - Íá ðÜìå ãéá ôç âïýëá 3:41
7. Áãáèùíáò - Ï ôåêåôæÞò 3:00
8. Ãëõêåñéá - Ôéê ôéê ôáê 3:14
9. Ôóåñôïò - Áðüøå óôï äéêü óïõ ìá÷áëÜ 3:02
10. Áãáèùíáò - Ôá ðáéäéÜ ôçò ãåéôïíéÜò óïõ 2:16
11. Ãêïëåò - Äå èÝëù ðéá íá ó'áãáðþ 3:06
12. Ãëõêåñéá - Ôá äá÷ôõëßäéá 3:09
13. Ôóåñôïò - ÔóÜêá ôóÜêá óðÜóôá 3:01
14. Áãáèùíáò - Ôï êáëïêáßñé ôþñá 3:09
15. Ãêïëåò - Ôá ìáôÜêéá óïõ ôé Ý÷ïõí 2:59

Note: The information about “ÑÅÌÐÅÔÉÊÇ ÔÅÔÑÁÄÁ 3” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.