Log In

Ãéþñãïò Ôóáëßêçò, Ï ÔÝëåéïò ¢íôñáò

@ Music Database Search

Ãéþñãïò Ôóáëßêçò, Ï ÔÝëåéïò ¢íôñáò CD cover artwork

Ãéþñãïò Ôóáëßêçò, Ï ÔÝëåéïò ¢íôñáò

Audio CD

Disk ID: 1150963

Disk length: 51m 9s (13 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by Ãéþñãïò Ôóáëßêçò...

“Ï ÔÝëåéïò ¢íôñáò” Tracks & Durations

1. Ï ÔÝëåéïò ¢íôñáò 3:04
2. Ï Ðñßãêéðáò 4:15
3. ÓêïôÜäé 4:45
4. Äõíáìßôçò 4:10
5. Ôï Ðéï Ðáëéü ÁìÜñôçìá 3:11
6. Ãéáôß ÁóôÝñé Ìïõ 4:13
7. ÔÝëåéùóå 4:43
8. ÕðïêáôÜóôáôï 4:03
9. Ðïéïò Åßíáé Áõôüò 3:33
10. Óïõ ×ñùóôÜù ÐïëëÜ 3:35
11. Öéëß ÊëåììÝíï 3:19
12. ÊñáôÜù Ôá ÐáëéÜ 3:58
13. ÍÝá ÄéáäñïìÞ 4:11

Note: The information about “Ï ÔÝëåéïò ¢íôñáò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.