Log In

Ãéþñãïò ×ñÞóôïõ, Ðáíôïý Èá Óå ØÜ÷íù

@ Music Database Search

Ãéþñãïò ×ñÞóôïõ, Ðáíôïý Èá Óå ØÜ÷íù CD cover artwork

Ãéþñãïò ×ñÞóôïõ, Ðáíôïý Èá Óå ØÜ÷íù

Audio CD

Disk ID: 1290565

Disk length: 50m 20s (13 Tracks)

Original Release Date: 2005

Label: Unknown

View all albums by Ãéþñãïò ×ñÞóôïõ...

“Ðáíôïý Èá Óå ØÜ÷íù” Tracks & Durations

1. Ðáíôïý Èá Óå ØÜ÷íù 3:56
2. Åóý ÊïéìÜóáé 3:57
3. Ðüóï Èá ´Èåëá 3:57
4. Öôáßîáìå Êé Ïé Äõï (Ìå ÍÜíóõ ÁëåîéÜäç) 3:46
5. Åßäáôå Ôï Êïñßôóé Ìïõ 3:28
6. ¸íá ÔóéãÜñï 3:44
7. Èá Ìå ÊïéôÜò Óôá ÌÜôéá 3:39
8. Ðüóï Ìïõ ¸ëåéøåò 4:01
9. ×èåò ÎáöíéêÜ 3:37
10. Ðùò Íá Óå Îå÷Üóù 3:49
11. Äåí ÈõìÜìáé Ðéá 4:22
12. Ãéá ¼ëá Öôáßù Åãþ 3:42
13. Ôæçí 4:14

Note: The information about “Ðáíôïý Èá Óå ØÜ÷íù” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.