Log In

ÄÇÌÏÕ ÅËÅÍÇ, Live ÁÐÏ ÔÏ ÌÕËÏ

@ Music Database Search

ÄÇÌÏÕ ÅËÅÍÇ, Live ÁÐÏ ÔÏ ÌÕËÏ CD cover artwork

ÄÇÌÏÕ ÅËÅÍÇ, Live ÁÐÏ ÔÏ ÌÕËÏ

Audio CD

Disk ID: 672822

Disk length: 1h 10m 34s (21 Tracks)

Original Release Date: 2003

Label: Unknown

View all albums by ÄÇÌÏÕ ÅËÅÍÇ...

“Live ÁÐÏ ÔÏ ÌÕËÏ” Tracks & Durations

1. ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ 4:34
2. Ï ÌÐËÁÊ 2:53
3. ÔÑÁÃÏÕÄÉ ÃÅÍÍÅÈËÉÙÍ 2:21
4. ÌÁÑÊÉÆÁ 3:19
5. ÁÍ Ì' ÁÃÁÐÁÓ 2:05
6. ÉÓ 6:33
7. ÌÁËÁÉÊÁ 3:59
8. ÁÊÏÕ ËÏÉÐÏÍ 3:25
9. ÓÔÇÍ ÁËÁÍÁ 3:11
10. ÐÅÓ ÐÙÓ Ì' ÁÍÔÁÌÙÓÅÓ 2:18
11. ÁÍÇÓÕ×Ù 2:08
12. ÁÍ ÈÕÌÇÈÅÉÓ ÔÏ ÏÍÅÉÑÏ 1:37
13. Á ÊÁÔÓÅ ÓÇÊÙ 5:34
14. ÅÔÏÉÌÁÆÙ ÔÁÎÉÄÉ 1:15
15. ÊÁÍÁÑÉÍÉ 4:53
16. ÐÁÑÅ ÌÅ 2:34
17. ÌÉÁ ÁÃÁÐÇ ÃÉÁ ÔÏ ÊÁËÏÊÁÉÑÉ 1:43
18. ÓÁÍ ÌÅ ÊÏÉÔÁÓ 3:07
19. ÖÔÁÉÌÅ ÊÁÉ ÏÉ ÄÕÏ 3:54
20. ÔÏ ÖÅÃÃÁÑÉ ÓÔÇÍ ÔÁÑÁÔÓÁ - ÏÉ ÓÔÁÃÏÍÅÓ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ - ÊÁÔÁ ÂÁÈÏÓ ÁËÅÐÏÕ 3:44
21. ÓÔÁ ÄÕÓÊÏËÁ ÓÅ ÈÅËÙ 5:15

Note: The information about “Live ÁÐÏ ÔÏ ÌÕËÏ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.