Log In

Äçìçôñçò Ìçôñïðáíïò, ÐÅÓ ÌÏÕ Ô'ÁËÇÈÉÍÁ ÓÏÕ

@ Music Database Search

Äçìçôñçò Ìçôñïðáíïò, ÐÅÓ ÌÏÕ Ô'ÁËÇÈÉÍÁ ÓÏÕ CD cover artwork

Äçìçôñçò Ìçôñïðáíïò, ÐÅÓ ÌÏÕ Ô'ÁËÇÈÉÍÁ ÓÏÕ

Audio CD

Disk ID: 109779

Disk length: 43m 56s (12 Tracks)

Original Release Date: 2005

Label: Unknown

View all albums by Äçìçôñçò Ìçôñïðáíïò...

“ÐÅÓ ÌÏÕ Ô'ÁËÇÈÉÍÁ ÓÏÕ” Tracks & Durations

1. ÈÅÓ 4:14
2. ÐÅÓ ÌÏÕ Ô'ÁËÇÈÉÍÁ ÓÏÕ (ìå ôçí ìåëéíá êáíá) 4:27
3. ÓÂÇÓÅ ÔÏ ÖÅÃÃÁÑÉ 4:01
4. ÁÐÏØÅ ×ÁÓÁÌÅ ÊÁÉ ÏÉ ÄÕÏ 3:48
5. ÓÔÏ ÄÑÏÌÏ ÐÏÕ ÌÁ×ÁÉÑÙÓÁÍ ÔÇ ÓÔÅËËÁ 3:34
6. ÖÕÃÅ ÊÁÑÄÉÁ ÌÏÕ 3:09
7. ÊÁÍÅ ÅÕÊÏËÏ ÔÏ ÔÅËÏÓ 3:25
8. ÌÏÍÏÓ 2:53
9. ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ÓÔÉÃÌÇ 3:28
10. ÐÏÓÁ ÎÅÑÅÉÓ 3:02
11. 10 ×ÑÏÍÉÁ 3:51
12. ÁÐÏØÅ ×ÁÓÁÌÅ ÊÁÉ ÏÉ ÄÕÏ (ïñ÷çóôñéêï) 3:56

Note: The information about “ÐÅÓ ÌÏÕ Ô'ÁËÇÈÉÍÁ ÓÏÕ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.