Log In

ÅëÝíç ÊáñïõóÜêç, Åßíáé Ôïõ ×áñáêôÞñá Ìïõ

@ Music Database Search

ÅëÝíç ÊáñïõóÜêç, Åßíáé Ôïõ ×áñáêôÞñá Ìïõ CD cover artwork

ÅëÝíç ÊáñïõóÜêç, Åßíáé Ôïõ ×áñáêôÞñá Ìïõ

Audio CD

Disk ID: 623385

Disk length: 44m 46s (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÅëÝíç ÊáñïõóÜêç...

“Åßíáé Ôïõ ×áñáêôÞñá Ìïõ” Tracks & Durations

1. ÔÝëåéá 3:38
2. ÎÝíåò Ðüñôåò 3:17
3. Åßíáé Ôïõ ×áñáêôÞñá Ìïõ 4:13
4. ÐÜåé 4:34
5. Áõôïýò Ôïõò ¼ñêïõò 3:18
6. Êáé ÔåëéêÜ 3:22
7. Äéþîå Ìå 3:34
8. Ìüíç Ìïõ 3:55
9. Ôþñá Óïõ Öôáßíå ¼ëá 3:26
10. Ôïí Ðüíï Êáé Ôï ÄÜêñõ 3:33
11. Ðïéá Ìáëþíåéò 3:39
12. ÈÜëáóóåò ÐáñÜðïíá 4:10

Note: The information about “Åßíáé Ôïõ ×áñáêôÞñá Ìïõ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.