Log In

Èãîðü Ìåëüíè÷óê, Êàê ìàëî ãîâîðèì ìû î ëþáâè...

@ Music Database Search

Èãîðü Ìåëüíè÷óê, Êàê ìàëî ãîâîðèì ìû î ëþáâè... CD cover artwork

Èãîðü Ìåëüíè÷óê, Êàê ìàëî ãîâîðèì ìû î ëþáâè...

Audio CD

Disk ID: 1152758

Disk length: 40m 43s (12 Tracks)

Original Release Date: 2000

Label: Unknown

View all albums by Èãîðü Ìåëüíè÷óê...

“Êàê ìàëî ãîâîðèì ìû î ëþáâè...” Tracks & Durations

1. Ðîæäåñòâåíñêàÿ 2:50
2. Èìÿ Èèñóñ 3:30
3. Êàê ìàëî ãîâîðèì ìû î ëþáâè... 2:50
4. Ìû çàñëóæèëè 3:01
5. Â äèêîé ïóñòûíå 3:22
6. Äðóã äàëåêèé 1:40
7. Ìîÿ Óêðà¿íî 4:30
8. Íå çàáóäü ïîìîëèòèñÿ Áîãó 3:35
9. Ìû ó Áîãà î ìíîãîì ïðîñèì 3:06
10. Óìíîæü âî ìíå, áëàãîé Ñîçäàòåëü, âåðó 3:25
11. Êòî òû åñòü, ÷åëîâåê 3:51
12. È âîò ïðîì÷àëñÿ åùå äåíü... 4:54

Note: The information about “Êàê ìàëî ãîâîðèì ìû î ëþáâè...” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.