Log In

Èãîðü Íèêîëàåâ, Çâ¸çäíàÿ Êîëëåêöèÿ

@ Music Database Search

Èãîðü Íèêîëàåâ, Çâ¸çäíàÿ Êîëëåêöèÿ CD cover artwork

Èãîðü Íèêîëàåâ, Çâ¸çäíàÿ Êîëëåêöèÿ

Audio CD

Disk ID: 683182

Disk length: 1h 17m 46s (19 Tracks)

Original Release Date: 2001

Label: Unknown

View all albums by Èãîðü Íèêîëàåâ...

“Çâ¸çäíàÿ Êîëëåêöèÿ” Tracks & Durations

1. Ïÿòü ïðè÷èí 3:20
2. Âûïüåì çà ëþáîâü 4:12
3. Ìèðàæè 4:57
4. Ìàëèíîâîå âèíî 4:09
5. Ðàçáèòàÿ ÷àøà ëþáâè 4:18
6. Äåëüôèí è ðóñàëêà 3:30
7. Ðîÿëü â íî÷è 3:59
8. Áëàãîñëàâëÿþ ýòîò âå÷åð 4:20
9. Ïîçäðàâëÿþ 4:08
10. Ìåëüíèöà 3:05
11. Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà 4:12
12. Ìóòíàÿ ðåêà âîñïîìèíàíèé 4:04
13. Êîò¸íîê 2:24
14. Ðàñêàòû ãðîìà 3:35
15. Þíàÿ áîãèíÿ 4:00
16. Ñòåôàíèÿ 5:12
17. Ìèññ ðàçëóêà 4:29
18. Íî÷íîé Áåðëèí 5:07
19. Òàêñè, òàêñè 4:34

Note: The information about “Çâ¸çäíàÿ Êîëëåêöèÿ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.