Log In

ÊÁÆÁÍÔÆÉÄÇÓ ÃËÅÍÔÉ, Åíá ãëÝíôé ìå ôïí ÓôåëëÜñá

@ Music Database Search

ÊÁÆÁÍÔÆÉÄÇÓ ÃËÅÍÔÉ, Åíá ãëÝíôé ìå ôïí ÓôåëëÜñá CD cover artwork

ÊÁÆÁÍÔÆÉÄÇÓ ÃËÅÍÔÉ, Åíá ãëÝíôé ìå ôïí ÓôåëëÜñá

Audio CD

Disk ID: 857311

Disk length: 34m 41s (11 Tracks)

Original Release Date: 1993

Label: Unknown

View all albums by ÊÁÆÁÍÔÆÉÄÇÓ ÃËÅÍÔÉ...

“Åíá ãëÝíôé ìå ôïí ÓôåëëÜñá” Tracks & Durations

1. Ôï ôñáãïýäé ôçò öôù÷ïëïãéÜò 2:40
2. Ãõñßæù áðü ôç íý÷ôá 3:04
3. Óôï ôñáðÝæé ðïõ ôá ðßíù 3:12
4. Áñãçóá íá óå ãíùñßóù 3:31
5. Íüìéæá ðùò Þôáí ößëïé 3:24
6. Åîù áð' ô' Üäéêï 2:43
7. ÐÜñå ôá ÷íÜñéá ìïõ 3:33
8. ÊÁèÝíáò ìå ôïí ðüíï ôïõ 3:18
9. Ïôáí ìåèÜåé ï Üíèñùðïò 2:52
10. ÁëëïôéíÝò ìïõ åðï÷Ýò 2:49
11. Íéþèù ìéá êïýñáóç âáñéÜ 3:28

Note: The information about “Åíá ãëÝíôé ìå ôïí ÓôåëëÜñá” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.