Log In

ÊÕÑÉÔÓÇÓ-ÊÙÔÑÙÔÓÏÕ, ÔÁ ÌÙÑÁÚÔÉÊÁ

@ Music Database Search

ÊÕÑÉÔÓÇÓ-ÊÙÔÑÙÔÓÏÕ, ÔÁ ÌÙÑÁÚÔÉÊÁ CD cover artwork

ÊÕÑÉÔÓÇÓ-ÊÙÔÑÙÔÓÏÕ, ÔÁ ÌÙÑÁÚÔÉÊÁ

Audio CD

Disk ID: 1575203

Disk length: 51m 18s (28 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÊÕÑÉÔÓÇÓ-ÊÙÔÑÙÔÓÏÕ...

“ÔÁ ÌÙÑÁÚÔÉÊÁ” Tracks & Durations

1. ÌÅ ÊÁÔÇÃÏÑÇÓÅ Ï ÍÔÏÕÍÉÁÓ 2:04
2. ÅÍÁÓ ËÅÂÅÍÔÇÓ ÄÉÁÂÁÉÍÅ 1:39
3. ÐÁÑÁÌÅÑÉÓÔÅ ËÕÃÅÑÅÓ 2:32
4. ÓÅ ÐÏÉÏÍ ÍÁ ÐÙ ÔÏÍ ÐÏÍÏ ÌÏÕ 1:56
5. ÄÉÁÌÁÍÔÉ ÊÁÉ ÑÏÕÌÐÉÍÉ 1:26
6. ÃÉÅÌ ÅÍÁÓ ÁÇÔÏÓ 1:28
7. Ç ÈÇÂÁ Å×ÅÉ ÏÌÏÑÖÅÓ 1:13
8. ÁÓ ÐÁ' ÍÁ ÄÏÕÍ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ÌÏÕ 1:15
9. ÏÓÁ ÐÏÕËÁÊÉÁ 2:12
10. ÔÏ ÂÑÁÄÕ ÔÏ ÊÏÍÔÏÂÑÁÄÏ 0:58
11. ÌÅÓ' Ô' ÁÌÐÅËÉ ÓÔÇ ÓÔÁÖÉÄÁ 0:59
12. ÓÏÕËÉÌÉÙÔÉÓÓÁ 1:29
13. ÓÔÁÕÑÏÕËÁ 0:39
14. ÖÏÑÁÓ ÊÁÉÍÏÕÑÉÁ ÖÏÑÅÓÉÁ 0:41
15. ÄÅÍ ÓÔÏ 'ÐÁ ÌÉÁ ÄÅÍ ÓÔÏ ´ÐÁ ÄÕÏ 0:54
16. ÅÊÅÉ ØÇËÁ 1:53
17. ÏËÅÓ ÏÉ ÌÅËÁ×ÑÉÍÅÓ 0:59
18. ÄÕÏ ÌÁÕÑÁ ÌÁÔÉÁ ÁÃÁÐÙ 1:59
19. ÐÏÕËÁÊÉ ÎÅÍÏ 3:19
20. ÐÑÙÔÙÌÁÃÉÁ 1:53
21. ÓÔÇÓ ÁÑÊÁÄÉÁÓ ÔÏÍ ÐËÁÔÁÍÏ 2:38
22. ÎÅÍÅ ÐÏÕ ÅÉÓÁÉ ÓÔÇÍ ÎÅÍÉÔÉÁ 1:52
23. Ï ÏËÕÌÐÏÓ ÊÉ Ï ÊÉÓÁÂÏÓ 3:51
24. 40 ÂÁÑÊÅÓ ÓÔÏ ÃÕÁËÏ 2:55
25. ÔÉ ÍÁ ÓÅ ÊÁÍÙ ÃÁËÁÍÇ 1:50
26. ÌÅ 'ÊÁØÅÓ ÃÅÉÔÏÍÉÓÓÁ 1:06
27. ÊÏÑÇ ÐÏÕ ÐÁÓ ÓÔÏÍ ÐÏÔÁÌÏ 1:19
28. ÔÏ ÐÁÐÁÊÉ ÐÁÅÉ ÓÔÇÍ ÐÏÔÁÌÉÁ 3:56

Note: The information about “ÔÁ ÌÙÑÁÚÔÉÊÁ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.