Log In

ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÁÓ (BY ALANTALON), ÐÁÌÅ ÌÁÊÑÉÁ

@ Music Database Search

ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÁÓ (BY ALANTALON), ÐÁÌÅ ÌÁÊÑÉÁ CD cover artwork

ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÁÓ (BY ALANTALON), ÐÁÌÅ ÌÁÊÑÉÁ

Audio CD

Disk ID: 174503

Disk length: 53m 5s (13 Tracks)

Original Release Date: 2006

Label: Unknown

View all albums by ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÁÓ (BY ALANTALON)...

“ÐÁÌÅ ÌÁÊÑÉÁ” Tracks & Durations

1. ÐÁÌÅ ÌÁÊÑÉÁ 3:20
2. ÂÁËÅ ÔÑÁÃÏÕÄÉÁ ËÁÚÊÁ 4:20
3. ÄÅÍ ÁÍÔÅÎÁ 3:48
4. Ï ÔÑÉÔÏÓ ÁÍÈÑÙÐÏÓ 5:03
5. ÁÊÉÍÇÔÇ 3:30
6. ÓÁÍ ÌÐËÏÕÆ ÊÏÌÌÁÔÉ LIBERI DA NOI (ÌÅÌÏÓ ÌÐÅÃÍÇÓ) 4:59
7. ËÁÈÏÓ ÁÍÈÑÙÐÏ ÐËÇÃÙÍÅÉÓ 4:29
8. ÄÕÍÁÌÇ 3:20
9. ÌÇ ÖÏÂÁÓÁÉ 3:21
10. ÂÁÆÙ ÖÙÔÉÁ 3:49
11. ÓÁÍ ÁÅÔÏÓ ÈÁ ÓÇÊÙÈÙ 3:59
12. ÃÕÑÉÆÁ 3:56
13. CONFESSA (Bonus Track) 5:00

Note: The information about “ÐÁÌÅ ÌÁÊÑÉÁ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.