Log In

Êáßôç ÃáñìðÞ, ¸ììïíåò éäÝåò

@ Music Database Search

Êáßôç ÃáñìðÞ, ¸ììïíåò éäÝåò CD cover artwork

Êáßôç ÃáñìðÞ, ¸ììïíåò éäÝåò

Audio CD

Disk ID: 332974

Disk length: 1h 6m 40s (17 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Êáßôç ÃáñìðÞ...

“¸ììïíåò éäÝåò” Tracks & Durations

1. Íá ðåñíÜò 3:20
2. Ðüóï èá 'èåëá 4:42
3. ¢íôñåò 3:29
4. ¸ììïíåò éäÝåò 4:43
5. ÅóÝíá ìüíï 2:58
6. ¹ëéïò Þ âñï÷Þ 4:02
7. áãíùóôï 4:15
8. Ôá ñéøïêßíäõíá 4:44
9. Äåí ó' áãáðÜåé 3:40
10. ¢øõ÷á ðñÜãìáôá 4:08
11. ¼ëá èá ôá ãêñåìßóù 3:31
12. ÐáñÜôá ìå ëïéðüí 2:57
13. Óôåíå÷ùñéÝìáé 3:21
14. Áðüøå èåÝ ìïõ Üíáøå ô' áóôÝñéá 4:19
15. ÊáíïíéêÜ 4:10
16. Ìéá íý÷ôá ìüíï 3:36
17. ÆÞëåéá 4:35

Note: The information about “¸ììïíåò éäÝåò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.

Êáßôç ÃáñìðÞ - ¸ììïíåò éäÝåò

Tracks: 16 (-1 tracks), Disk length: 1h 3m 24s (-4m 44s)

Êáßôç ÃáñìðÞ - ¸ììïíåò éäÝåò

Tracks: 16 (-1 tracks), Disk length: 1h 2m 53s (-4m 13s)

Êáßôç ÃáñìðÞ - ¸ììïíåò ÉäÝåò

Tracks: 16 (-1 tracks), Disk length: 1h 1m 54s (-5m 14s)