Log In

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî, Òû ïîìíèøü íàøè âñòðå÷è?

@ Music Database Search

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî, Òû ïîìíèøü íàøè âñòðå÷è? CD cover artwork

Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî, Òû ïîìíèøü íàøè âñòðå÷è?

Audio CD

Disk ID: 709494

Disk length: 1h 8m 44s (23 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî...

“Òû ïîìíèøü íàøè âñòðå÷è?” Tracks & Durations

1. Ïåñíÿ î þãå (1936) 3:28
2. Ìû îáà ìîëîäû (1936) 2:30
3. Ñèëóýò (1936) 2:38
4. Çàïèñêà (1940) 3:15
5. Àíäðþøà (1940) 2:44
6. Âñòðå÷è (1940) 2:58
7. Íå çàáóäü (1940) 2:38
8. ×åëèòà (1940) 2:54
9. Ïèøè, ìîé äðóã (1939) 3:43
10. Ðóêè (1939) 3:20
11. Êóðíîñûé (1940) 3:02
12. Ìàìà (1941) 3:34
13. Â âîãîíå ïîåçäà (1940) 3:10
14. Î ëþáâè íå ãîâîðè (1940) 2:44
15. Ïèñüìî (1940) 3:08
16. Äÿäÿ Âàíÿ (1940) 2:43
17. Ñî÷è (1940) 2:53
18. ×àñû (1945) 3:13
19. Íå æàëåþ (1944) 3:08
20. Áûëîå óâëå÷åíüå (1945) 2:25
21. Ïåñíÿ êðåîëêè (1945) 3:03
22. Áåñïîêîéíîå ñåðäöå (1945) 2:39
23. Ñòàðûå ïèñüìà (1945) 2:40

Note: The information about “Òû ïîìíèøü íàøè âñòðå÷è?” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.