Log In

Êïíéôïðïõëïò Âáããåëçò, Ç Æáñãáíá êáé ï Áëçôçò

@ Music Database Search

Êïíéôïðïõëïò Âáããåëçò, Ç Æáñãáíá êáé ï Áëçôçò CD cover artwork

Êïíéôïðïõëïò Âáããåëçò, Ç Æáñãáíá êáé ï Áëçôçò

Audio CD

Disk ID: 1581982

Disk length: 45m 5s (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Êïíéôïðïõëïò Âáããåëçò...

“Ç Æáñãáíá êáé ï Áëçôçò” Tracks & Durations

1. Åéìáé Öùò Ìïõ Åñùôåõìåíïò 3:27
2. Ç Æáñãáíá 4:20
3. Ï Áëçôçò 4:07
4. Á÷!Êáé ôé äåí Èá 'äéíá 4:16
5. Äåí Ìðïñù íá óå Îå÷áóù 4:45
6. Ìå÷ñé íá ðåèáíåé Ï ×áñïò 4:10
7. Ó'åðéèýìçóá 4:06
8. Äåí ìïõ äéíåé Óçìáóéá 4:03
9. Ïëïé óôçí Êïëáóç 3:54
10. ×ùñéóìïò ×ùñéò Áéôéá 3:43
11. Ìáôáéá 1:50
12. Äåí Èá Êáôóù íá óêáóù 2:17

Note: The information about “Ç Æáñãáíá êáé ï Áëçôçò” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.