Log In

ÌÁÑÉÆÁ ÊÙ×, ÌÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÅ ÔÇ ÌÁÑÉÆÁ

@ Music Database Search

ÌÁÑÉÆÁ ÊÙ×, ÌÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÅ ÔÇ ÌÁÑÉÆÁ CD cover artwork

ÌÁÑÉÆÁ ÊÙ×, ÌÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÅ ÔÇ ÌÁÑÉÆÁ

Audio CD

Disk ID: 923773

Disk length: 25m 27s (26 Tracks)

Original Release Date: 1978

Label: Unknown

View all albums by ÌÁÑÉÆÁ ÊÙ×...

“ÌÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÅ ÔÇ ÌÁÑÉÆÁ” Tracks & Durations

1. Äåí ðåñíÜò êõñÜ Ìáñßá 1:31
2. Ç ðéðåñéÜ 0:39
3. 'Çôáí Ýíáò ãÜéäáñïò 1:00
4. Ï ÊáñáêáôóÜíçò 0:13
5. ¸íá äýï ôñßá 0:12
6. Ïé êáñáìåëßôóåò 0:23
7. ÖåããáñÜêé ìïõ ëáìðñü 0:21
8. Ôñáìðá-ôñáìðáëßæïìáé 0:23
9. Ôóßêï ËåëÝôá 0:12
10. Ãýñù-ãýñù üëïé 0:18
11. ÐåñíÜ-ðåñíÜ ç ìÝëéóóá 0:17
12. Ç ìéêñÞ ÅëÝíç 0:19
13. Íá' ôáíå ôé íá 'ôáíå 0:37
14. Ðïýíôï-ðïýíôï ôï äá÷ôõëßäé 1:31
15. Ç ÐïõðÝ 0:44
16. Ìéá ùñáßá ðåôáëïýäá 1:05
17. Íôßëé-íôßëé-íôßëé 1:05
18. Ñïýëá-ëá Ñïýëá-ëá 1:12
19. ÊÜôù óôï ãõáëü 2:15
20. ÄÝêá ðïíôéêïß 1:23
21. Ôóßìðé-ôóßìðé ôï íéáôü 0:56
22. ÔóÜêá ôï êáëü ðïõëß 0:27
23. Ðùò ôï ôñßâïõí ôï ðéðÝñé 1:24
24. ÐÝñá óôïõò ðÝñá êÜìðïõò 2:50
25. Ç ðÝñäéêá 2:09
26. ¸íá ëåðôü êñåììýäé 1:56

Note: The information about “ÌÉÁ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÅ ÔÇ ÌÁÑÉÆÁ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.