Log In

Ìàñòåð, Êëàññèêà 1987-2002

@ Music Database Search

Ìàñòåð, Êëàññèêà 1987-2002 CD cover artwork

Ìàñòåð, Êëàññèêà 1987-2002

Audio CD

Disk ID: 1289112

Disk length: 46m 3s (14 Tracks)

Original Release Date: 2002

Label: Unknown

View all albums by Ìàñòåð...

“Êëàññèêà 1987-2002” Tracks & Durations

1. Èíòðîäóêöèß (2001) 1:00
2. Ëàáèðèíò (2001) 3:48
3. Ñ Êåì Òû ? (2001) 4:24
4. Åùå Ðàç Íî÷ü (2001) 3:01
5. Òîëüêî Òû Ñàì (1996) 3:24
6. Êðåñòû (2001) 5:02
7. 2000 ëåò (Èóäà) (1989) 3:43
8. Àìñòåðäàì (áàñ-ñîëî) (1989) 1:32
9. Òîðåðî (2001) 4:28
10. Íåáî Â Ãëàçàõ (2001) 3:21
11. Âñòàíü, Ñòðàõ Ïðåîäàëåé (2001) 4:34
12. Òàòó (live) (1997) 3:14
13. Âîëÿ è Ðàçóì (2001) 4:12
14. 0:09

Note: The information about “Êëàññèêà 1987-2002” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.