Log In

Ìáíþëçò ËéäÜêçò, Óáí Ðáëéü Êñáóß (CD 2)

@ Music Database Search

Ìáíþëçò ËéäÜêçò, Óáí Ðáëéü Êñáóß (CD 2) CD cover artwork

Ìáíþëçò ËéäÜêçò, Óáí Ðáëéü Êñáóß (CD 2)

Audio CD

Disk ID: 644543

Disk length: 39m 24s (12 Tracks)

Original Release Date: 1999

Label: Unknown

View all albums by Ìáíþëçò ËéäÜêçò...

“Óáí Ðáëéü Êñáóß (CD 2)” Tracks & Durations

1. ÐÞñá Áðüöáóç Íá Öýãù 2:41
2. Ãéá Ôï ×áôÞñé Ìéáò ÐáëéÜò ÁãÜðçò (ÊëÜøå ÊáñäéÜ Ìïõ) 4:15
3. Ðõñåôüò (ÊÜèå Ãíùñéìßá) 2:46
4. ÌÜíá Ìïõ Äåí Ìïõ Ôï Åßðåò 2:53
5. Ðïéüò Èá Ôï Ðßóôåõå 3:28
6. ÁðïíéÜ 3:14
7. Ðþò Èá ÐåñÜóåé Ç ÂñáäéÜ 3:50
8. ÐáñÜíïìç ÁãÜðç 3:17
9. Ôçí Åäéùîá Êé Ïìùò Ôçí Áãáðþ 3:08
10. ÈëéììÝíï Óïýñïõðï 2:49
11. Äå Óå Ðéóôåýù 3:44
12. ÌïëõâéÜ 3:10

Note: The information about “Óáí Ðáëéü Êñáóß (CD 2)” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.