Log In

Ìé÷Üëçò Êïõìðéüò, ÔÇËÏÓ

@ Music Database Search

Ìé÷Üëçò Êïõìðéüò, ÔÇËÏÓ CD cover artwork

Ìé÷Üëçò Êïõìðéüò, ÔÇËÏÓ

Audio CD

Disk ID: 95584

Disk length: 1h 14m 55s (21 Tracks)

Original Release Date: 1993

Label: Unknown

View all albums by Ìé÷Üëçò Êïõìðéüò...

“ÔÇËÏÓ” Tracks & Durations

1. Ðßíù ðßíù 2:40
2. Ôïí ôÜöï ìïõ ôïí èÝëù óôá ×áõôåßá 4:57
3. Öéëß öéëÜêé 2:52
4. Ãýñéóå áãÜðç ãýñéóå 2:18
5. ¸ðåöôå ôï êïñìÜêé óïõ 2:52
6. Êáëçíý÷ôá øõ÷Üêé 3:44
7. ÐïëëÜ âÞìáôá ðßóù 3:15
8. Ãéáííéþôéêá Óìõñíéþôéêá ðïëßôéêá 1:53
9. ÆùãñáöéóôÜ ôñáãïýäéá 3:06
10. ¸ëá ãëõêÝ 3:17
11. Á÷ ç êáñäéÜ ìïõ 5:40
12. ÅñìÜôùóå ôï ÐåñãáíôÞ 4:50
13. Êßíçóå âÝñãá 4:08
14. Óôïí Üãéï ÐáíôåëåÞìùíá 4:11
15. Óôïõ Äåóðüôç ôï íåñü 3:25
16. ¸ñéóôïò 5:00
17. Ôñéüðéï 2:37
18. Óôïí ÔÞëéï Äßá 3:28
19. ÇëáêÜôç 5:20
20. Óôïí ÷ïñïóôÜôç 3:21
21. Ù óôÞëç êáé óåéñÞíåò ìïõ 1:50

Note: The information about “ÔÇËÏÓ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.