Log In

ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÓÖÕÑÁÊÇÓ, ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ

@ Music Database Search

ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÓÖÕÑÁÊÇÓ, ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ CD cover artwork

ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÓÖÕÑÁÊÇÓ, ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ

Audio CD

Disk ID: 855940

Disk length: 38m 36s (12 Tracks)

Original Release Date: 1997

Label: Unknown

View all albums by ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÓÖÕÑÁÊÇÓ...

“ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ” Tracks & Durations

1. ËÏÃÉÁ ËÏÃÉÁ 2:59
2. ÁÍÔÅ×Ù 3:56
3. ÍÕ×ÔÁ ÌÁÃÉÓÓÁ 3:17
4. ÌÏÕ ÔÏÐÁÍÅ 3:14
5. ÅÉÓÁÉ ÐÉÁ ÓÔÏ ÐÁÑÅËÈÏÍ 3:11
6. ÃÉÁÔÉ ÍÁ ×ÁÍÅÓÁÉ 2:48
7. ÄÅÍ ÅÉÓÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ 3:23
8. ÍÁ ÓÅ ÔÁÎÉÄÅØÙ 3:07
9. ÃÉÁ ÓÅÍÁ ÔÑÁÃÏÕÄÁÙ 3:04
10. ÔÙÑÁ 3:30
11. ËÏÃÉÁ ËÏÃÉÁ [club mix] 2:56
12. ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ [demo version] 3:04

Note: The information about “ÄÅÍ ÅÉÌÁÉ ÐÏÕÈÅÍÁ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.