Log In

ÍáíÜ Ìïõó÷ïýñç, Ç ÍáíÜ Ìïýó÷ïõñç ôñáãïõäÜåé ÌÜíï ×áôæéäÜêç

@ Music Database Search

ÍáíÜ Ìïõó÷ïýñç, Ç ÍáíÜ Ìïýó÷ïõñç ôñáãïõäÜåé ÌÜíï ×áôæéäÜêç CD cover artwork

ÍáíÜ Ìïõó÷ïýñç, Ç ÍáíÜ Ìïýó÷ïõñç ôñáãïõäÜåé ÌÜíï ×áôæéäÜêç

Audio CD

Disk ID: 701394

Disk length: 37m 42s (13 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÍáíÜ Ìïõó÷ïýñç...

“Ç ÍáíÜ Ìïýó÷ïõñç ôñáãïõäÜåé ÌÜíï ×áôæéäÜêç” Tracks & Durations

1. Êõñ Áíôþíçò 2:25
2. Ôá ðáéäéÜ ôïõ ÐåéñáéÜ 2:53
3. ÊïõñáóìÝíï ðáëéêÜñé 3:56
4. Ïäüò Ïíåßñùí 3:06
5. ÁèÞíá 4:42
6. ÌßëçóÝ ìïõ 2:33
7. Ôï ðÝëáãïò åéíáé âáèý 2:09
8. ÐÜìå ìéá âüëôá óôï öåããÜñé 3:12
9. Óáí óöõñßîåé ôñåéò öïñÝò 2:00
10. ¹ôáí ôïõ ÌÜç 2:42
11. Ôþñá ðïõ ðáò óôçí îåíéôéÜ 2:39
12. Ãáñýöáëëï óô' áöôß 2:53
13. Ôï öåããÜñé åßíáé êüêêéíï 2:24

Note: The information about “Ç ÍáíÜ Ìïýó÷ïõñç ôñáãïõäÜåé ÌÜíï ×áôæéäÜêç” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.