Log In

ÐÜíïò ÊéÜìïò, Ôï ãÝëéï óïõ êëáßåé

@ Music Database Search

ÐÜíïò ÊéÜìïò, Ôï ãÝëéï óïõ êëáßåé CD cover artwork

ÐÜíïò ÊéÜìïò, Ôï ãÝëéï óïõ êëáßåé

Audio CD

Disk ID: 1769295

Disk length: 43m 25s (12 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by ÐÜíïò ÊéÜìïò...

“Ôï ãÝëéï óïõ êëáßåé” Tracks & Durations

1. Åßóáé ôï ðÜèïò ìïõ 4:46
2. Ôá öéëéÜ ðïõ ìïõ äßíåéò 3:58
3. ÁãÜðç ìïõ ìåãÜëç 3:46
4. Åóõ, ìüíï åóý 3:19
5. Åäþ èá ãõñíÜò 3:09
6. ÈÝëù íá ì' áãáðÜò 2:22
7. Ôï ãÝëéï óïõ êëáßåé 3:28
8. Ç áãÜðç èÝëåé ðñÜîåéò 2:57
9. Ôñüìáîá 3:21
10. ÐÜíôá Ýëåéðåò 4:11
11. ¸ñùôáò êáðíüò 4:19
12. Ðïõ íá ðÜù 3:41

Note: The information about “Ôï ãÝëéï óïõ êëáßåé” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.