Log In

Ðáýëïò Óéäçñüðïõëïò, Áóõìâßâáóôïò (Ï Åýêïëïò Äñüìïò) & 5 óðÜíéá ôñáãïýäéá

@ Music Database Search

Ðáýëïò Óéäçñüðïõëïò, Áóõìâßâáóôïò (Ï Åýêïëïò Äñüìïò) & 5 óðÜíéá ôñáãïýäéá CD cover artwork

Ðáýëïò Óéäçñüðïõëïò, Áóõìâßâáóôïò (Ï Åýêïëïò Äñüìïò) & 5 óðÜíéá ôñáãïýäéá

Audio CD

Disk ID: 1366178

Disk length: 59m 46s (18 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Ðáýëïò Óéäçñüðïõëïò...

“Áóõìâßâáóôïò (Ï Åýêïëïò Äñüìïò) & 5 óðÜíéá ôñáãïýäéá” Tracks & Durations

1. ÅéóáãùãÞ (Öåõãéü ôçò ¢ííáò) 2:34
2. Íá ì'áãáðÜò 4:00
3. Ïíåéñéêü 4:42
4. Ôé íá óïõ ðù 2:31
5. Öëïõ 4:15
6. ÊÜðïôå èÜ'ñèïõí 3:42
7. Íôõëáí Ôüìáò 2:40
8. Ìç ìïõ ìéëÜò ãéá ôßðïôá 2:55
9. Óôïí ýðíï ìïõ 1:40
10. Åñùôéêü 5:02
11. Ôé íá óïõ ðþ 1:32
12. Ôï îÝóðáóìá 3:01
13. Ï êüóìïò ôïõò 2:51
14. ÁðïãïÞôåõóç 2:36
15. Ï ÍôÜìçò ï óêëçñüò 3:38
16. Ï Ãåñïìáèéüò 4:47
17. Bonus Track 1 2:46
18. Bonus Track 2 4:23

Note: The information about “Áóõìâßâáóôïò (Ï Åýêïëïò Äñüìïò) & 5 óðÜíéá ôñáãïýäéá” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.