Log In

Ñáëëßá ×ñçóôßäïõ, ÌÅ ÔÏ ÂËÅÌÌÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÁÓ

@ Music Database Search

Ñáëëßá ×ñçóôßäïõ, ÌÅ ÔÏ ÂËÅÌÌÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÁÓ CD cover artwork

Ñáëëßá ×ñçóôßäïõ, ÌÅ ÔÏ ÂËÅÌÌÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÁÓ

Audio CD

Disk ID: 1732805

Disk length: 56m 33s (14 Tracks)

Original Release Date: 2005

Label: Unknown

View all albums by Ñáëëßá ×ñçóôßäïõ...

“ÌÅ ÔÏ ÂËÅÌÌÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÁÓ” Tracks & Durations

1. Ôï ßóùò 3:20
2. Åãþ ãéá óÝíá 4:44
3. Åßóáé ìáêñéÜ 4:29
4. Äå ó' áãáðþ äå ì' áãáðÜò 4:25
5. ¸íá óýííåöï 3:31
6. Óôçí êáôçöüñá 3:50
7. Áí Þôáí 4:27
8. ÈÝëù íá óå äù 3:36
9. Ìáæß óïõ Þ ðïõèåíÜ 4:44
10. Ôï ôåëåóßãñáöï 3:53
11. Ðßíù áðï ôï ðïôÞñé óïõ 4:25
12. Ìïõ öåýãåéò 3:40
13. Ç óéùðÞ êáé ôï øÝìá 4:02
14. Êñõöü 3:19

Note: The information about “ÌÅ ÔÏ ÂËÅÌÌÁ ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÁÓ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.