Log In

Óôáõñïò Ðáðáóôáýñïõ, Ìéëá Ìïõ Ãéá Ìçëá

@ Music Database Search

Óôáõñïò Ðáðáóôáýñïõ, Ìéëá Ìïõ Ãéá Ìçëá CD cover artwork

Óôáõñïò Ðáðáóôáýñïõ, Ìéëá Ìïõ Ãéá Ìçëá

Audio CD

Disk ID: 1989550

Disk length: 30m 35s (14 Tracks)

Original Release Date: 1986

Label: Unknown

View all albums by Óôáõñïò Ðáðáóôáýñïõ...

“Ìéëá Ìïõ Ãéá Ìçëá” Tracks & Durations

1. Ïé Äõï Ðéôôåò 1:24
2. Ï Ìéêñïò Åñìçò 3:00
3. Ç Ðéíåæïâñï÷ç 3:54
4. Ç Öáëáéíá Ôçò Âáñáäïõáçò 3:30
5. Ôï Ôñáãïõóé Ôçò Öñïõôïðéáò 2:11
6. Ìçëïìáíéá (Ïñ÷) 1:39
7. Ç Ãáôá Ôïõ Óéáì 1:37
8. Öñïõôïðéá (Ïñ÷) 2:10
9. Ç ×áæç Ç Êáéôç 1:41
10. Ôï Öéñéêé 1:15
11. Ôï ×ñõóïøáñï 1:29
12. Ôï Êáíéò Ìå Ôï Êáíù 2:53
13. Ôï Ëõðçôåñï Ôáãêï Ôçò Ðïëõ Áóðëá÷íçò Êïìçóóáò Ðïõ Ìåôáêïìéæå Êáé Áöçíå Ìïíï Ôïõ Ôï Óêõëáêé Ôçò 0:56
14. Ìéëá Ìïõ Ãéá Ìçëá 2:46

Note: The information about “Ìéëá Ìïõ Ãéá Ìçëá” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.