Log In

×Üñçò êáé ÐÜíïò Êáôóéìß÷áò, ÐáñÜëëçëç Äéóêïãñáößá CD 2

@ Music Database Search

×Üñçò êáé ÐÜíïò Êáôóéìß÷áò, ÐáñÜëëçëç Äéóêïãñáößá CD 2 CD cover artwork

×Üñçò êáé ÐÜíïò Êáôóéìß÷áò, ÐáñÜëëçëç Äéóêïãñáößá CD 2

Audio CD

Disk ID: 803018

Disk length: 51m 27s (13 Tracks)

Original Release Date: 1997

Label: Unknown

View all albums by ×Üñçò êáé ÐÜíïò Êáôóéìß÷áò...

“ÐáñÜëëçëç Äéóêïãñáößá CD 2” Tracks & Durations

1. Êáëùóüñéóìá 4:45
2. Áí õðÜñ÷åé ëüãïò 3:11
3. Ï ðáëéÜôóïò êé' ï ëçóôÞò 3:58
4. ÃÝëá ðïõëß ìïõ 3:02
5. ÁíèñùðÜêé 4:52
6. Áíüçôåò áãÜðåò 4:27
7. Êõñßåò êáé Êýñéïé 4:39
8. ¸ôóé êé' áëëéþò ðåñéìÝíù 4:00
9. Óôçí ÅëëÜò ôçò 2000 3:40
10. ØÝìáôá 4:13
11. Ôá óêõëéÜ ôçò íý÷ôáò (áëÜ ÆáìðÝôá) 3:09
12. ÐÝñáóå êÜðïéá êáé öïñïýóå ô' áñùìÜ óïõ 3:40
13. Louloudi tou dasous 3:44

Note: The information about “ÐáñÜëëçëç Äéóêïãñáößá CD 2” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.