Log In

ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà, ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà

@ Music Database Search

ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà, ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà CD cover artwork

ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà, ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà

Audio CD

Disk ID: 107917

Disk length: 58m 4s (12 Tracks)

Original Release Date: 1993

Label: Unknown

View all albums by ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà...

“ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà” Tracks & Durations

1. çñéãä (Stork) 4:06
2. äîñò ìàøõ éùøàì (The Journey To Israel) 4:01
3. àãîä çîä (Hot Soil) 3:52
4. ùéø éùøàìé (Israeli Song) 4:15
5. æéëøåðåú îàôøé÷ä (Memories Of Africa) 5:35
6. îçøåæú ÷ìéæîøéí (Kleizmer Melody) 7:42
7. á÷øååàï (In The Caravan) 4:11
8. Motherless Child 5:04
9. îéìéí åîðâéðä (Words And Melody) 6:05
10. àãåï òåìí (Adon Olam) 3:44
11. ùéø äúøðâåìú (Chicken Song) 4:04
12. àìé àúä (Thou Art My God) 5:21

Note: The information about “ùìîä âøåðéê åî÷äìú ùáà” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.