Log In

NITSA TSITRA, ÍÉÔÓÁ ÔÓÉÔÑÁ

@ Music Database Search

NITSA TSITRA, ÍÉÔÓÁ ÔÓÉÔÑÁ CD cover artwork

NITSA TSITRA, ÍÉÔÓÁ ÔÓÉÔÑÁ

Audio CD

Disk ID: 810755

Disk length: 36m 11s (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by NITSA TSITRA...

“ÍÉÔÓÁ ÔÓÉÔÑÁ” Tracks & Durations

1. ÏÓÁ ÂÏÕÍÁ ÊÉ ÁÍ ÐÅÑÁÓÁ 3:03
2. ÌÐÉÆÅÑÉÓÁ ÊÁËÅ ÌÁÍÍÁ 3:00
3. ÏËÁ ÔÁ ÐÏÕËÉÁ 2:47
4. ÔÏ ÌÁÍÔÇËÏÕÄÉ 2:45
5. ÔÉ ÇÈÅËÁ ÊÁÉ Ó' ÁÃÁÐÏÕÓÁ 2:44
6. ÌÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 3:04
7. ÐÏÕ ÔÏÕÂÑÅÉÓ & ÔÏÍ ÁÍÅÂÁÃÅÓ 2:54
8. ÔÙÑÁ ÐÏÕ ÓÔÇÓÁÍÅ ×ÏÑÏ 2:51
9. ÄÉËÌÁÍÔÅÍÉÏÓ Ï ÓÔÁÕÑÏÓ 3:08
10. ÅÍÁ ÂÑÁÄÁÊÉ ÌÅ ÖÅÃÃÁÑÉ 3:05
11. ÅÌÁÈÁ ÐÙÓ ÁÑÑÁÂÙÍÉÁÆÅÓÁÉ 3:13
12. ÍÔÏÕËÁÓÁ 3:29

Note: The information about “ÍÉÔÓÁ ÔÓÉÔÑÁ” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.