Log In

Raimonds Pauls, Zelta - 60 CD-1

@ Music Database Search

Raimonds Pauls, Zelta - 60 CD-1 CD cover artwork

Raimonds Pauls, Zelta - 60 CD-1

Audio CD

Disk ID: 634539

Disk length: 1h 16m 33s (22 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Raimonds Pauls...

“Zelta - 60 CD-1” Tracks & Durations

1. Melodija No "Ilgais ceïð kâpâs" 6:16
2. Sens Ir Tas Stâsts 4:15
3. Meþrozîte 2:46
4. Savâda Vasara 2:36
5. Dziesma Nenosalst 3:39
6. Zilâ 2:51
7. Vçju Stundâ 2:53
8. Gaujai 2:53
9. Kapçc Man Dziedât Sveðu Dziesmu 4:32
10. Latgalei 3:31
11. Nepârmet Man 3:37
12. Lana 3:40
13. Elçìija 2:43
14. Par Pçdçjo Lapu 3:20
15. Varbût 3:05
16. Balta Saule 3:46
17. Zilie Lini 2:50
18. Lûgums 3:07
19. Latvieðu Jûrniekiem 3:44
20. Teic, Kur Zeme Tâ 3:00
21. Aiz Ezera Augsti Kalni 2:47
22. Manai Dzimtenei 4:29

Note: The information about “Zelta - 60 CD-1” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.