Log In

Various Artists, ÊáõôÝò Åðéôõ÷ßåò '96 (CD 1)

@ Music Database Search

Various Artists, ÊáõôÝò Åðéôõ÷ßåò '96 (CD 1) CD cover artwork

Various Artists, ÊáõôÝò Åðéôõ÷ßåò '96 (CD 1)

Audio CD

Disk ID: 828865

Disk length: 54m 19s (16 Tracks)

Original Release Date: 1996

Label: Unknown

View all albums by Various Artists...

“ÊáõôÝò Åðéôõ÷ßåò '96 (CD 1)” Tracks & Durations

1. ËåõôÝñçò ÐáíôáæÞò-Êáé Ôñéãõñßæù 4:31
2. Ëßôóá Ãéáãêïýóç-¼ôé Êé Áí Ãßíåé 2:59
3. Ðáó÷Üëçò ÔåñæÞò-¢öçóå Ìå Ìüíï 3:27
4. ¢íôæåëá Äçìçôñßïõ-Äåí ÐïíÜò Äåí ÕðïöÝñù 3:46
5. Ãéþñãïò Áëêáßïò-Äåí ÐïíÜò Äåí ÕðïöÝñù 3:53
6. ÄçìÞôñçò Êüêïôáò-Ãéáôß Ìå ÔõñáííÜò 3:39
7. ¸öç ÓáññÞ-Øåýôéêá Êëáßò 3:25
8. Êáôåñßíá ÔïðÜæç-Êáé Ðïõ Ó' Áãáðþ Ôé Öôáßù 3:30
9. ×ñéóôßíá ÖáñìÜêç-Ðåò Ìïõ Ôé Óïõ Öôáßù 2:43
10. Êáôåñßíá Óôáíßóç-¸íá ÄÜêñõ 3:40
11. Ðßôóá Ðáðáäïðïýëïõ-Äåí Ì' ÁãáðÜò 3:14
12. Ãéþñãïò ÃåñïëõìÜôïò-Áðïìáêñýíèçêåò 3:17
13. ÓôáìÜôçò Ãïíßäçò-Ï Èåüò Êé Ç Øõ÷Þ Óïõ 3:27
14. ¢íôæõ Óáìßïõ-Ç Ðéï ÃëõêéÜ Ìïõ Áìáñôßá 3:09
15. Ãéþñãïò Äáóêïõëßäçò-ÊÜôé ÎÝñïõí Êáé ËÝíå 2:28
16. ÐÝãêõ ÆÞíá-Ìáò Ôá 'Ðáí Êé ¢ëëïé 3:02

Note: The information about “ÊáõôÝò Åðéôõ÷ßåò '96 (CD 1)” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.