Log In

Various Artists, Ôá ÓïõîÝ CD2

@ Music Database Search

Various Artists, Ôá ÓïõîÝ CD2 CD cover artwork

Various Artists, Ôá ÓïõîÝ CD2

Audio CD

Disk ID: 892131

Disk length: 56m 42s (18 Tracks)

Original Release Date: 2000

Label: Unknown

View all albums by Various Artists...

“Ôá ÓïõîÝ CD2” Tracks & Durations

1. ×áìÝíç Ðïëéôåßá 3:09
2. Óôï Üäåéï ìïõ ðáêÝôï 3:22
3. Åóý üôé ðåéò 4:09
4. Óôï êÜôù êÜôù ôçò ãñáöÞò 3:41
5. Óôïí ÊáèñÝöôç óïõô êïéôéÝóáé 2:36
6. ÁðáëëÜ÷ôçêá áðü 'óÝíá 3:05
7. Ìßá Éóôïñßá 3:17
8. Ç êáôÜñá 3:18
9. Åóý åßóáé óôá êáñÜâéá 2:43
10. ÖôéÜ÷ôå ìïõ Ýíá êáöÝ 3:08
11. Ïé íôáëßêåò 2:41
12. Óïõ öùíÜæù íá 'ñèåéò 3:14
13. Ôüóá ÷ñüíéá íïéêïêýñçò 3:43
14. Ï ðáñáâÜôçò 3:06
15. ÊåñáóìÝíá ðïôÜ 3:04
16. Ôï êáëü íá ëÝãåôáé 1:55
17. Ïé ìÜãêåò äåí õðÜñ÷ïõí ðéá 3:04
18. Äåí êüâù åãþ ôéò ôñÝëåò ìïõ 3:15

Note: The information about “Ôá ÓïõîÝ CD2” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.