Sponsored Resources

ÃÁÑÌÐÇ, ÐÙÓ ÁËËÁÆÅÉ Ï ÊÁÉÑÏÓ CD cover artwork

ÃÁÑÌÐÇ, ÐÙÓ ÁËËÁÆÅÉ Ï ÊÁÉÑÏÓ

Audio CD

Disk ID: 1774311

Disk length: 1h 17m 2s (20 Tracks)

Original Release Date: 2006

Label: Unknown

View all albums by ÃÁÑÌÐÇ...

Tracks & Durations

1. ÁÕÔÇ 3:18
2. ÅÃÙ ÅÉÌÁÉ ÅÄÙ 4:33
3. Ó ÁËËÁÆÅÉ Ï ÊÁÉÑÏÓ (ÁÍÅÌÏÓ) 4:06
4. ÁÍÅÌÏÄÅÉÊÔÇÓ (ÍÁ ÌÏÕ ËÅÉÐÅÉ) 3:59
5. ×ÁÑÇ ÓÏÕ ÊÁÍÙ 3:19
6. ÔÏ ÌÅÔÁ ÖÏÂÁÌÁÉ 3:38
7. Ï×É ÅÌÅÉÓ 2:59
8. ÔÁ ÐÁÉÄÉÊÁ ÓÏÕ ÌÁÔÉÁ 3:32
9. ÄÅ Ì' ÁÃÁÐÁÓ 4:07
10. Ç ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÌÏÕ 3:45
11. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ 3:30
12. ÊÏÑÏÉÄÏ ÐÉÁÓÔÇÊÅÓ 3:32
13. ÊÁÉ ÈÁ ÌÅ ÐÁÑÁÊÁËÅÓÅÉÓ 3:55
14. ÉÓÏÂÉÏÓ ÄÅÓÌÏÓ (ÍÔÏÕÅÔÏ ÌÅ ÔÏÍ ÓÔÁÈÇ ÑÁÖÔÏÐÏÕËÏ) 4:42
15. ÅÓÕ ÅÉÓÁÉ ÏÐÙÓ Ï ÊÁÉÑÏÓ 3:36
16. ÁËËÏÈÉ 4:53
17. ÐÏÉÏÓ ÅÉÓÁÉ 'ÓÕ 3:35
18. ÊÁËÁ ÊÁÍÙ ÊÁÉ ÊËÁÉÙ 3:31
19. ÄÉÁÌÁÍÔÏÓÊÏÍÇ 4:42
20. ÔÏ ÌÅÔÁ ÖÏÂÁÌÁÉ (KARAOKE) 3:37

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÃÁÑÌÐÇ music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.