Sponsored Resources

Ãéþñãïò ÂáóéëÜêçò, Éùíßá - ¹÷ïò êáé Ëüãïò CD cover artwork

Ãéþñãïò ÂáóéëÜêçò, Éùíßá - ¹÷ïò êáé Ëüãïò

Audio CD

Disk ID: 301017

Disk length: 55m 1s (14 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Ãéþñãïò ÂáóéëÜêçò...

Tracks & Durations

1. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Äåí åßíáé áõãÞ íá ìç óå äþ 4:01
2. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Ôñå÷áíôçñÜêé 3:41
3. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Êõñ ÊùóôÜêçò 3:55
4. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Äçìçôñïýëá 5:22
5. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Óáí ðáò óôá îÝíá 3:37
6. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - ÊáñÜâé êáñáâÜêé 4:10
7. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Áðï ôá äéêÜ óïõ ìÜôéá 4:29
8. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - ¢éíôå þðëåò 4:16
9. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Ãéáñïõìðß 4:26
10. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Ôçò ôñéáíôáöõëéÜò ôá öýëëá 3:39
11. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Äåí óå èÝëù ðéá 2:55
12. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Áõôüò ðïõ óÝñíåé ôï ÷ïñü 3:15
13. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Ôñßá êáñÜâéá 2:43
14. ÂáóéëÜêçò Ãéþñãïò - Ìåëá÷ñïéíü ìïõ ðñüóùðï 4:26

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Ãéþñãïò ÂáóéëÜêçò music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.