Sponsored Resources

ÊÏÕÍÔÏÕÑÇ ÄÏÌÍÁ, ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÉÓÏÑÏÐÉÁÓ CD cover artwork

ÊÏÕÍÔÏÕÑÇ ÄÏÌÍÁ, ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÉÓÏÑÏÐÉÁÓ

Audio CD

Disk ID: 935800

Disk length: 42m 4s (11 Tracks)

Original Release Date: 2006

Label: Unknown

View all albums by ÊÏÕÍÔÏÕÑÇ ÄÏÌÍÁ...

Tracks & Durations

1. ÐÁÉ×ÍÉÄÉ ÉÓÏÑÏÐÉÁÓ 3:47
2. ÂÕÈÉÆÏÌÁÉ 3:13
3. ÄÅ ÈÁ ÌÁÉ ÅÄÙ (MA PHILOSOPHIE) 3:29
4. ÄÅ ÃÉÁÔÑÅÂÅÔÁÉ Ç ÊÁÑÄÉÁ ÌÏÕ 3:58
5. Å×ÅÉ ÁÑ×Ç Ï ÅÑÙÔÁÓ 3:41
6. ÐÁÍÔÁ ÌÅÍÙ 3:55
7. ÁÍ ÅÉÓÏÕÍ ÏÍÅÉÑÏ 3:45
8. ÌÏÍÏ ÃÉÁ ÓÅÍÁ 4:24
9. ÃÊÁÆÉ Ç ÁÍÁÓÁ 4:10
10. ÃÉÁ ÌÅÍÁ ÔÙÑÁ ÆÙ 4:17
11. ÊÉ ÁÍ ×ÔÕÐÁÅÉ Ç ÊÁÑÄÉÁ ÌÏÕ ÄÕÍÁÔÁ 3:18

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÊÏÕÍÔÏÕÑÇ ÄÏÌÍÁ music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.