Sponsored Resources

Êþóôáò ÔïõñíÜò & ×ñÞóôïò ÄÜíôçò, LIVE '98 (cd2) CD cover artwork

Êþóôáò ÔïõñíÜò & ×ñÞóôïò ÄÜíôçò, LIVE '98 (cd2)

Audio CD

Disk ID: 1147611

Disk length: 1h 4m 57s (16 Tracks)

Original Release Date: 1998

Label: Unknown

View all albums by Êþóôáò ÔïõñíÜò & ×ñÞóôïò ÄÜíôçò...

Tracks & Durations

1. ÊÜðïéïò ó' áãáðÜåé 2:56
2. Èá óðÜóù êïýðåò 1:34
3. ÖïâÜìáé ôá ôñáãïýäéá 2:07
4. Ãïõßëõ 3:23
5. ÁìÜí 3:10
6. Rap (The message, Run me, Another one bites the dust, Master Blaster) 4:57
7. ¢íáøå öùôéÜ 3:17
8. ÊÜôù áðü ôçí Áêñüðïëç 3:12
9. Ï Á÷éëëÝáò 4:08
10. Ìüíïé ìáò ãåííéüìáóôå 3:23
11. Äå ìåôáíéþíù, Ìçí ôçò ôï ðåéò, Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 6:32
12. ÓôéãìÝò, ¼ðïõ öõóÜåé ï Üíåìïò 7:21
13. Tion 7:12
14. ¢íèñùðå áãÜðá 3:06
15. ¹ëéå ìïõ, ÐÜåé ç áãÜðç ìïõ 4:14
16. Êñõöü ó÷ïëåßï 4:16

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Êþóôáò ÔïõñíÜò & ×ñÞóôïò ÄÜíôçò music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.