Sponsored Resources

ÐÝôñïò ÃáúôÜíïò, ÃõÜëéíïò ÄñïìÝáò CD cover artwork

ÐÝôñïò ÃáúôÜíïò, ÃõÜëéíïò ÄñïìÝáò

Audio CD

Disk ID: 765546

Disk length: 37m 40s (11 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÐÝôñïò ÃáúôÜíïò...

Tracks & Durations

1. Êáé ìå ðáßñíïõí ôá êëÜìáôá 3:43
2. Äå èá ãßíåéò ÷èåò 3:17
3. Ïðïéïò ðåèáßíåé îå÷íÜ 3:25
4. Ìå óçìÜäåøåò 3:49
5. Áðüøå óïõ ìéëÜåé ôï óðßôé 4:13
6. ×Üíïìáé 3:51
7. Ôáßñé Áëëéþôéêï 3:25
8. Óôï êÜóôñï ôï ðáëéü 3:11
9. Ïëï ìïõ öåýãåéò 2:57
10. Åîïõóßá 2:31
11. Èá ÷Üíåóáé óôï ôßðïôá 3:12

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÐÝôñïò ÃáúôÜíïò music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.