Sponsored Resources

ÐåñðéíéÜäçò ÂáããÝëçò, 12 ËáúêÜ CD cover artwork

ÐåñðéíéÜäçò ÂáããÝëçò, 12 ËáúêÜ

Audio CD

Disk ID: 72595

Disk length: 39m 11s (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÐåñðéíéÜäçò ÂáããÝëçò...

Tracks & Durations

1. Öôáßù öôáßù (Âßñâïõ) 3:19
2. Óáí ôçí êáëáìéÜ óôïí êÜìðï (ÌðáêÜëç) 3:15
3. Ðïéïò ãýñéóå áð' ôï èÜíáôï (Ãêïýôç) 3:37
4. ÊïõñÜóôçêá ðéá íá ðïíþ (ÐåñðéíéÜäç) 3:22
5. Åãþ öôù÷éÜ èá ðáíôñåõôþ (Ãêïýôç) 3:23
6. ÖÝñå Üëëá ôüóá ðéÜôá (ÌðáêÜëç) 3:40
7. Ãýñéóå êïíôÜ ìïõ (ÐåñðéíéÜäç) 3:08
8. Äå ìå ôñïìÜæåé ç äïõëåéÜ (ÌðáêÜëç) 2:28
9. Íá 'ìïõíá ôï óåíôïíÜêé (ÌðáêÜëç - Íéöüñïõ) 3:08
10. Ìáíïýëá ìïõ, ìáíïýëá ìïõ (Ãéáííßäç) 3:20
11. Äåí åßìáé âñÜ÷ïò ïýôå âïõíü (ÌðáêÜëç - Ãêïýôç) 3:25
12. Åßóáé ãõíáßêá ôïõ ìðåëÜ (ÐáðáúùÜííïõ) 3:00

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÐåñðéíéÜäçò ÂáããÝëçò music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.