Sponsored Resources

ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ, ÐÁÑÅ ÌÏÕ ÌÉÁ ÐÉÐÁ... ÍÁ ÊÏØÙ ÔÏ ÔÓÉÃÁÑÏ CD cover artwork

ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ, ÐÁÑÅ ÌÏÕ ÌÉÁ ÐÉÐÁ... ÍÁ ÊÏØÙ ÔÏ ÔÓÉÃÁÑÏ

Audio CD

Disk ID: 550127

Disk length: 42m 53s (13 Tracks)

Original Release Date: 2003

Label: Unknown

View all albums by ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ...

Tracks & Durations

1. ÐÁÑÅ ÌÏÕ ÌÉÁ ÐÉÐÁ 3:23
2. ÁÍÔÅ ÃÅÉÁ 3:37
3. ÅÉÓÁÓÔÅ ÔÑÅËÁÌÅÍÅÓ 3:42
4. ÈÁ ÅÉÌÁÓÔÅ ÌÁÆÉ 3:26
5. ÐÙ-ÐÙ ÅÍÁ ÌÁÍÁÑÉ 3:29
6. ÌÐÇÊÁÍ ÔÁ ÃÉÄÉÁ ÓÔÏ ÌÁÍÔÑÉ 3:12
7. ÊÁÔÙ ÓÔÏ ÑÅÌÁ ÔÏ ÂÁÈÕ 2:50
8. ÅËÁ ÓÔÏÍ ÐÁÐÏÕ 3:02
9. ÈÅËÅÉÓ ÌÐÏÕÆÏÕÊÉÁ ÐÁÌÅ 3:52
10. ÄÅËÁÕËÁ 4:36
11. ÌÅ ÐÁÉÆÅÉ 2:16
12. ÈÁ ÓÅ ÐÁÑÙ 2:25
13. ÓÔÑÁÔÙÍÁ 2:54

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.