Sponsored Resources

ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ, ÓÅ ÔÓÁÊÉÑ ÊÅÖÉ (LIVE) CD cover artwork

ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ, ÓÅ ÔÓÁÊÉÑ ÊÅÖÉ (LIVE)

Audio CD

Disk ID: 644255

Disk length: 39m 30s (14 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ...

Tracks & Durations

1. ÁÐÅËÐÉÓÔÉÊÁ 2:17
2. ÌÁÃÉÓÓÅÓ ÖÅÑÔÅ ÂÏÔÁÍÁ 2:29
3. ÅÃÙ ÐÏÔÅ ÄÅÍ ÁÃÁÐÙ 4:25
4. ÖÕÃÅ ÍÁ ÇÓÕ×ÁÓÙ 4:51
5. ÖÕÃÅ ÊÉ ÁÓÅÌÅ 2:58
6. ÐÁËÁÌÁÊÉÁ ÐÁËÁÌÁÊÉÁ 2:25
7. ÁÐÁËÁ×ÔÇÊÁ ÁÐÏ ÓÅÍÁ 2:45
8. ÐÁÓÁÔÅÌÐÏÓ 2:09
9. ÏËÁ ÓÏÕ ÔÁ ÄÙÓÁ 2:13
10. ÄÅÍ ÈÅËÙ ÔÇÍ ÓÕÌÐÏÍÉÁ ÊÁÍÅÍÏÓ 4:31
11. ÌÅ ÐÏËÅÌÁÓ ÌÐÁÌÐÅÓÉÊÁ 2:13
12. ÄÅÍ ÎÁÍÁÐÁÉÆÙ ÆÁÑÉÁ 1:57
13. ÓÁÍ ÐÅÈÁÍÙ ÓÔÏ ÊÁÑÁÂÉ 2:00
14. ÄÅÊÁ ÖÏÑÅÓ ÌÐÁÔÉÑÉÓÁ 2:15

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.