Sponsored Resources

ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ, ÔÏ ÐÁÑÔÉ LIVE CD cover artwork

ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ, ÔÏ ÐÁÑÔÉ LIVE

Audio CD

Disk ID: 88014

Disk length: 1h 8m 34s (19 Tracks)

Original Release Date: 2004

Label: Unknown

View all albums by ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ...

Tracks & Durations

1. ÔÏ ÐÁÑÔÉ 4:13
2. ÎÇÌÅÑÙÓÅ ÊÁËÇ ÌÏÕ 3:22
3. ÏÐÁ ËÁ ÏÐÁ 2:36
4. ÁÍÔÅ ÃÅÉÁ 3:32
5. ÍÁ ÊÉ ÁÍ Ì' ÁÃÁÐÁÓ 3:50
6. ÌÅÉÍÅ ÁÃÁÐÇ ÌÏÕ ÊÏÍÔÁ ÌÏÕ 4:20
7. ÈÅËÅÉÓ ÌÐÏÕÆÏÕÊÉÁ; ÐÁÌÅ 2:50
8. ÅÔÓÉ ÐÅÓ ÔÇÓ 4:00
9. ÅÉÓÁÓÔÅ ÔÑÅËÁÌÅÍÅÓ 3:33
10. ÄÙÓÔÁ ÏËÁ 2:47
11. ÌÐÏÑÙ ÍÁ ÓÏÕ ÊÁÍÙ 3:48
12. Ì' ÁÃÁÐÁÓ ÁÃÁÐÇ ÌÏÕ 4:09
13. ÔÏ ÌÁÕÑÏ ÓÏÕ ÔÏ STRING 4:28
14. ÅÍÁ ÂÇÌÁ 3:12
15. ÆÇËÅÕÙ ÆÇËÅÕÙ 4:45
16. ÈÁ ÓÏÕ ÂÁËÙ ÐÉÐÅÑÉ ÔÏ ÓÔÏÌÁ 2:53
17. ÌÉÁ ÂËÁ×Á ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ 3:11
18. ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ 3:08
19. ÌÁÊÑÉÁ ÌÏÕ ÍÁ ÖÕÃÅÉÓ 3:45

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÔÁÓÏÓ ÌÐÏÕÃÁÓ music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.