Sponsored Resources

ÔÆÁÂÁÑÁÊÉÁ, Ìéá âñáäéÜ ìåôáîý ìáò CD cover artwork

ÔÆÁÂÁÑÁÊÉÁ, Ìéá âñáäéÜ ìåôáîý ìáò

Audio CD

Disk ID: 397633

Disk length: 43m 19s (30 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ÔÆÁÂÁÑÁÊÉÁ...

Tracks & Durations

1. ÌÇ ÊËÁÉÓ 1:35
2. ÏÍÅÉÑÁ 1:45
3. ÌÏÍÏ ÊÏÍÔÁ ÓÏÕ 1:17
4. ËÁÈÏÓ Ç ÁÃÁÐÇ ÌÁÓ 1:17
5. ËÉÃÅÓ ÊÁÑÄÉÅÓ ÁÃÁÐÏÕÍÅ 1:14
6. ÔÉ ÍÁ ÅÉÍÁÉ Ç ÁÃÁÐÇ 0:51
7. ÊÕÊËÏÖÏÑÅÉÓ ÌÅÓÁ ÓÔÉÓ ÖËÅÂÅÓ ÌÏÕ 0:35
8. ¹ ÅÓÅÍÁ ¹ ÔÉÐÏÔÁ 1:17
9. ÁÓÐÑÅÓ ÊÏÑÄÅËÅÓ 1:07
10. ÅÍÁÓ ÖÉËÏÓ ÇÑÈÅ ÁмØÅ ÁÐ' ÔÁ ÐÁËÉÁ 1:32
11. ÁÍÁÐÍÏÇ ÌÏÕ 1:00
12. ÊÁÉ Ç ÂÁÑÊÁ ÃÕÑÉÓÅ ÌÏÍÇ 1:17
13. ÔÁ ÄÕÏ ÓÏÕ ×ÅÑÉÁ (Ã. ÐÁÑÉÏÓ) 2:38
14. ÔÉ ÅÉÍÁÉ ÁÕÔÏ ÐÏÕ ËÅÍÅ ÁÃÁÐÇ (Ô. ÌÁÑÏÕÄÁÓ) 2:04
15. ÅËÁ ÃÉ' ÁÐÏØÅ (×. ÁËÅÎÉÏÕ) 3:01
16. ÔÁ ×ÅËÉÄÏÍÉÁ 3:17
17. ÅÍÁ ÂÑÁÄÕ ÐÏÕ ÂÑÅ×Å 2:07
18. ÁÑ×ÉÓÁÍ ÔÁ ÏÑÃÁÍÁ 0:50
19. ÔÏ ÌÏÍÏÐÁÔÉ 1:16
20. ÔÏ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ ÔÑÁÌ 1:28
21. ÅÓÕ ÅÉÓÁÉ Ç ÁÉÔÉÁ ÐÏÕ ÕÐÏÖÅÑÙ 1:08
22. ÓÔÏ ÊÁÔÙÖËÉ ÅÍÁ ÃÑÁÌÌÁ 1:16
23. ÐÁÓÁÔÅÌÐÏÓ (È. ÐÏËÕÊÁÍÄÑÉÙÔÇÓ) 1:47
24. Ï ÌÇÍÁÓÅ×ÅÉ ÅÍÍÉÁ 0:52
25. ÔÏ ÌÁÑÁÆÉ 0:40
26. ÍÕ×ÔÅÓ ÌÁÃÉÊÅÓ (Ã. ÓÁÑÑÇÓ) 1:20
27. ÏÑ×ÇÓÔÑÉÊÏ 1:06
28. ÁÓÐÑÇ ÌÅÑÁ 1:21
29. ÏÌÏÑÖÇ ÌÏÕ ÊÁÔÅÑÉÍÁ 1:22
30. ÁÍÏÉÎÅ ÔÏ ÐÁÑÁÈÕÑÏ 0:43

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.

Ìéá âñáäéÜ ìåôáîý ìáò

Tracks: 30, Disk length: 43m 17s (-1m 58s)

Please note: we do not provide any ÔÆÁÂÁÑÁÊÉÁ music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.