Sponsored Resources

×ñõóÞ ÄéóêïèÞêç 1963, åðéëïãåò CD cover artwork

×ñõóÞ ÄéóêïèÞêç 1963, åðéëïãåò

Audio CD

Disk ID: 65483

Disk length: 1h 3m 49s (20 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by ×ñõóÞ ÄéóêïèÞêç 1963...

Tracks & Durations

1. ôïîåñá ðùò èá ìïõ öõãåéò 3:48
2. äåí å÷ù ðáëáôéá êáé ëåöôá 2:45
3. êé ïìùò ôçí ðéóôåøá 3:39
4. ôï öôù÷ïìðïõæïõêï 3:42
5. äåí ìå ðïíáò äåí ì áãáðáò 3:30
6. ïóï áîéæåéò åóõ 2:46
7. ôçí åäéùîá êé ïìùò ôçí áãáðù 3:25
8. ì åöáãåò ì åöáãåò 2:53
9. ìçí ðåñéìåíåéò ðéá 2:59
10. ï ìáèçôçò 2:32
11. åéì áçôïò ÷ùñéò öôåñá 3:51
12. ðñéí ìïõ öõãåéò ãëõêéá ìïõ 3:25
13. ðåñéöñïíá ìå ãëõêéá ìïõ 3:06
14. áðïøå êáôé èá óõìâåé 3:21
15. ðåñðáôù êáé óöõñéæù 2:46
16. óôñùóå ôï óôñùìá óïõ 3:46
17. ïôáí ðåóåéò ó áëëá ÷åñéá 2:34
18. ëéãï ëéãï èá ìå óõíçèçóåéò 2:48
19. êáèå ëéìáíé êáé êáçìïò 3:07
20. áðïíç æùç 3:04

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ×ñõóÞ ÄéóêïèÞêç 1963 music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.