Sponsored Resources

ùáòéí åîùäå, ùáòéí åîùäå CD cover artwork

ùáòéí åîùäå, ùáòéí åîùäå

Audio CD

Disk ID: 1721000

Disk length: 1h 3m 16s (18 Tracks)

Original Release Date: 2002

Label: Unknown

View all albums by ùáòéí åîùäå...

Tracks & Durations

1. îéøé àìåðé - äáìãä òì çãåä åùìåîé÷ 4:45
2. àøé÷ àééðùèééï - ìà òì äìçí ìáãå 3:00
3. ùìåí çðåê - îä ùéåúø òîå÷ 2:46
4. öáé÷ä ôé÷ - ñéîðéí 3:42
5. àéìðä øåáéðà åöáé÷ä ôé÷ - ùáåòä 3:28
6. àåùé÷ ìåé - àìé÷ äùçó ùìé 4:13
7. âìé òèøé - éù ìê ùîù 3:22
8. òåôøä ôå÷ñ - áàé ÷èï 3:24
9. ùìéùéú ìà àëôú ìäí - ìîä ìà ëì éåí ùáú 2:44
10. ùåááé öéåï - àéù âãåì 3:01
11. ùìîä àøöé - ðçì éí 3:24
12. ãåøé áï æàá - çåìí òì ä÷éõ 4:10
13. àåùé÷ ìåé - òéø î÷ìè 4:56
14. úé÷é ãééï åöååú ìåì - çîåõ çîåõ 2:56
15. îéùä ñâì - ùéø äçøãì 5:55
16. øåúé ðáåï - çùîì áëôåú éãéê 3:56
17. ãåã ÷øéáåùé - ùîç áîàôéä (àéðñèøåîðèìé) 2:47
18. ãåøé áï æàá - áîæøç äúéëåï 0:35

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Other Versions

Albums are mined from the various public resources and can be actually the same but different in the tracks length only. We are keeping all versions now.

ùáòéí åîùäå

Tracks: 20 (+2 tracks), Disk length: 1h 11m 18s (+8m 2s)

Please note: we do not provide any ùáòéí åîùäå music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.