Sponsored Resources

Various, Ôá ÷ñõóÜ ëáúêÜ CD4 CD cover artwork

Various, Ôá ÷ñõóÜ ëáúêÜ CD4

Audio CD

Disk ID: 593925

Disk length: 58m 2s (18 Tracks)

Original Release Date: 1998

Label: Unknown

View all albums by Various...

Tracks & Durations

1. Ìå ðáñÝóõñå ôï ñÝìá 3:14
2. ÓõííåöéÝò 3:18
3. ¢ìá èåò íá êëÜøåéò êëÜøå 2:53
4. Ãéáôß ãëõêéÜ ìïõ êëáéò 2:57
5. ÐÜñå ôï äÜêñõ ìïõ 3:08
6. Öýãå êé Üóå ìå 3:46
7. ÅóÝíá äåí óïõ Üîéæå áãÜðç 3:18
8. Ôï ðåò êáé ôï êáíåò 3:26
9. Äåí ìå ðïíÜò äåí ì áãáðÜò 3:29
10. Íá ÷á 100 êáñäéÝò 3:19
11. Áíåâáßíù óêáëïðÜôéá 3:47
12. Åßäá êé Ýðáèá êõñÜ ìïõ 3:30
13. Æáúñá 3:14
14. Ôé óÞìåñá ôé áýñéï ôé ôþñá 3:22
15. ÓâÞóå ôï öùò íá êïéìçèïýìå 3:10
16. ÌðáîÝ ôóéöëßêé 1:37
17. ÌÝóá óôçò æùÞò ôá ìïíïðÜôéá 3:11
18. Óô Áðïóôüëç ôï êïõôïýêé 3:12

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any Various music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.