Log In

Ñáîðíèê, Íàñòîÿùèé óáîéíûé øàíñîí 2

@ Music Database Search

Ñáîðíèê, Íàñòîÿùèé óáîéíûé øàíñîí 2 CD cover artwork

Ñáîðíèê, Íàñòîÿùèé óáîéíûé øàíñîí 2

Audio CD

Disk ID: 1589144

Disk length: 1h 17m 37s (19 Tracks)

Original Release Date: 2005

Label: Unknown

View all albums by Ñáîðíèê...

“Íàñòîÿùèé óáîéíûé øàíñîí 2” Tracks & Durations

1. Âûõîæó 4:25
2. Ïðÿìî ñåé÷àñ 4:58
3. ßðêàÿ îñåíü 4:56
4. Øóðèê 4:28
5. Äàé ìíå âîëüíóþ 3:29
6. Ãîäû ìîëîäûå 3:34
7. Ðåäüêà 3:44
8. Ìèëàÿ ìîÿ 3:05
9. Ïóëÿ-äóðà 4:42
10. Äâà áîãà 3:49
11. Ìàëåíüêàÿ æåíùèíà 3:15
12. Ïëà÷ ÷åðåìóõè 4:01
13. Ãîðüêàÿ 4:13
14. Ñåâåðíûé âåòåð 4:14
15. Çàñàäà 4:00
16. Íà çàñíåæåííûõ ïîëÿõ 5:08
17. Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ ëåáåäåé 3:46
18. Ãèìí ïåðåñòðîéêå 3:26
19. Ñåñòðåíêà 4:13

Note: The information about “Íàñòîÿùèé óáîéíûé øàíñîí 2” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.