Sponsored Resources

ÄéÜöïñïé, ×ñüíéá ñïê CD cover artwork

ÄéÜöïñïé, ×ñüíéá ñïê

Audio CD

Disk ID: 1162468

Disk length: 50m 56s (12 Tracks)

Original Release Date: 2003

Label: Unknown

View all albums by ÄéÜöïñïé...

Tracks & Durations

1. Êáôóéìß÷á - Åßìáóôå áêüìá åäþ 4:39
2. Ðáðáäüðïõëïò ËÜêçò - Ç áíåìþíá ôïõ ÓéêÜãïõ 3:23
3. Ðáðáäüðïõëïò ËÜêçò - Äéêáßùìá óôï üíåéñï 4:07
4. Óéäçñüðïõëïò Ðáýëïò - ÁðïãïÞôåõóç 3:19
5. Óðõñéäïýëá - ÍÜõëïí íôÝöéá êáé øüöéá êÝöéá 2:50
6. Ðáíïýóçò Ôæßìçò - ÖõóéêÞ éóôïñßá 3:00
7. Ðáíïýóçò Ôæßìçò - ÊÜãêåëá ðáíôïý 3:45
8. Æéþãáëáò Íßêïò - Èá óïõ öáíåñùèþ 5:29
9. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ Âáóßëçò - Âéêôþñéá 4:33
10. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ Âáóßëçò - Åßìáé åíôÜîåé 4:47
11. Êáôóéìß÷á - ÓÞìáôá ìüñò 6:44
12. ¼íáñ - Ìå ôñïìÜæåéò 4:13

Note: The information about this album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.

Please note: we do not provide any ÄéÜöïñïé music downloads, have no any mp3 music including music samples and music ringtones, and can not assist you where to buy music CDs and used CDs. You can search for it on music sites all over the Internet or visit one of our advertisers. We appreciate any ideas and comments about this experimental music database.